CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 483/CP-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay thuộc Khoản vay Chương trình NH-TCII do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuý đã thay mặt Nhà nước ta ký với Giám đốc Văn phòng Đại diện Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định vay vốn ADB cho chương trình năm thứ nhất thuộc Khoản vay Chương trình Ngân hàng Tài chính II.

Theo nội dung Hiệp định đã ký kết, Việt Nam được vay 37.885.000 Quyền rút vốn đặc biệt (tương đương với 50 triệu USD) từ nguồn vốn ưu đãi ADF, với thời hạn vay 24 năm, trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất trong thời gian ân hạn, lãi suất trong thời gian ân hạn là 1% năm và 1,5%/năm trong đó những năm sau đó, Việt Nam được rút số vốn trên trong hai đợt, trên cơ sở hoàn thành các điều kiện chính sách mà hai bên đã cam kết.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định vay đã ký với ADB cho Khoản vay Chương trình nói trên./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan