TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 483/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập để tiêu hủy mặt hàng vật liệu gỗ dùng để chèn lót

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP Hồ Chí Minh.

CụcGiám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0532/13-Log ngày 23 tháng 5năm 2013 của công ty TNHH KIRBY ĐÔNG NAM Á trình bày về việc Công ty có xuấtkhẩu lô hàng cấu kiện thép, trong đó có các vật liệu chèn lót là gỗ đi kèm đãbuộc phải xuất trả về Việt Nam. Hiện tại lô hàng đã về tới cảng Cát Lái thuộcCục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Dovậy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn số 0532/13-Log dẫn trênđến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra vụ việc, xem xét có văn bản trả lời,hướng dẫn Công ty thực hiện. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báocáo Tổng cục Hải quan kèm đề xuất để có hướng dẫn (gửi kèm công văn số0532/13-Log)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cty TNHH KIRBY ĐÔNG NAM Á (thay t/l) (Đ/c: KCN Nhơn Trạch III, Nhơn Trạch, Đồng Nai).
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải