Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 483 TC/NSNN NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2003
VỀ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG TĂNG THÊM NĂM 2003

Kính gửi : CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ và các cơquan khác ở Trung ương

Thựchiện Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 của Quốc hội;B Tàichính hướng dẫn một số nội dung chủ yếu về cơ chế đảm bảo nguồn và chi trảlương tăng thêm năm 2003 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chínhphủ và các cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là các Bộ, cơquan trung ương) như sau:

1. Về nguồn đảm bảo thực hiện tiềnlương mới tăng thêm năm 2003:

Các đơn vị sự nghiệp có thu (bao gồm cả cácđơn vị đã thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày16-01-2002 của Chính phủ) sử dụng mức tối thiểu 40% (riêng viện phí bao gồm cảnguồn thu từ bảo hiểm y tế mức tối thiểu là 35%) nguồn thu được để lại cho đơnvị để thực hiện tiền lương tăng thêm.

Các cơ quan hành chính có nguồn thuđược để lại theo chế độ, sử dụng tối thiểu 40% số thu để thực hiện tiền lươngtăng thêm.

Các đơn vị sử dụng ngân sách phảitiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương)trong dự toán ngân sách 2003 được giao để thực hiện tiền lương tăng thêm.

Sau khi đã sử dụng nguồn kinh phítrên, nếu Bộ, cơ quan trung ương còn thiếu nguồn thì ngân sách trung ương mớibổ sung ngân sách để đảm bảo thực hiện tiền lương tăng thêm.

2. Về việc triển khai thực hiện:

Các Bộ, cơ quan trung ương căn cứdự toán ngân sách nhà nước năm 2003 đã được giao tại Quyết định 157/2002/QĐ-BTC hoặc Quyết định 229/2002/QĐ-BTC ngày 24/12/2002 củaB trưởng Bộ Tài chính, căn cứ chỉ tiêu tiết kiệm10% chi thường xuyên theo từng lĩnh vực đã được thông báo, thực hiện phân bổngân sách cho các đơn vị thuộc, trực thuộc, trong đó tính toán giao ngay chỉtiêu thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản cótính chất lương) cho từng đơn vị để các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc chủdộng thực hiện tiền lương tăng thêm năm 2003; không giữ lại nguồn tiết kiệm 10%của các đơn vị (tập trung tại đơn vị dự toán cấp 1) để thực hiện tiền lương mớităng thêm.

Khi phân bổ dự toán ngân sách vàgiao chỉ tiêu tiết kiệm cho các đơn vị thuộc, trực thuộc các Bộ, cơ quan trungương cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với các đơn vị đã thực hiện thí điểm khoán biên chế và chi quản lýhành chính theo Quyết định 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chínhphủ cũng phải thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương, có tính chấtlương) để thực hiện tiền lương mới tăng thêm.

- Đối với các đơn vị sự nghiệpkhông được Nhà nước giao chỉ tiêu biên chế, kinh phí hoạt động (kể cả tiềnlương) được tính trên đơn giá sản phẩm do nhà nước đặt hàng (sự nghiệp giaothông, địa chính, địa chất,...): tại Quyết định l 57/2002/QĐ-TTg ngày24/12/2002, Bộ Tài chính khônggiao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên; các đơn vị này phải căn cứ vào dựtoán ngân sách năm 2003 đã được giao, tự sắp xếp để thực hiện tiền lương tăngthêm theo chế độ trong đơn giá sản phẩm được kết cấu tiền lương mới theo chế độquy định.

- Đối với các đơn vị đã thực hiệnkhoán chi (như: cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam...)trong quyết định cho phép khoán chi của cấp có thẩm quyền quy định trong thờigian khoán đơn vị phải tự sắp xếp trong mức khoán để đảm bảo các chế độ, chínhsách mới ban hành thì các đơn vị đó phải tự đảm bảo tiền lương tăng thêm trongtổng mức kinh phí đã khoán, kể cả một phần nguồn thu được để lại theo chế độ(nếu có) để thực hiện tiền lương tăng thêm.

- Đối với các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp có nguồn thu được để lại theo chế độ, bố trí nguồn thực hiệncải cách tiền lương: sử dụng một phần (35-40%) nguồn thu theo chế độ để tănglương, sử dụng 10% tiết kiệm chi thường xuyên.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương cầnchỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc báo cáo các chỉ tiêu sau:

+ Tiền lương tăng thêm theo quyđịnh.

+ S thu được để lại theo chế độ (nếu có),trong đó số thu được sử dụng để chi trả tiền lương tăng thêm.

Trên cơ sở đó, các Bộ, cơ quantrung ương khi phân bổ ngân sách và giao chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyêncho các đơn vị thuộc, trực thuộc cần phải tính toán tới nguồn thu của từng đơnvị và số tiết kiệm chi thường xuyên sử dụng để thực hiện tiền lương tăng thêm;trên cơ sở đó phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị đảm bảo sau khi đã trừđi số tiết kiệm để làm lương có mức tăng hợp lý giữa các đơn vị, đảm bảo thựchiện được các nhiệm vụ quan trọng được giao.

4. Về chế độ báo cáo:

Sau khi phân bổ ngân sách cho cácđơn vị thuộc và trực thuộc, các Bộ, cơ quan trung ương báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ các chỉ tiêu sau:

- Tiền lương tăng thêm theo quyđịnh.

- Sốthu được để lại theo chế độ (nếu có), trong đó số thu được sử dụng đểchi trả tiền lương tăng thêm.

- Sốtiết kiệm chi thường xuyên (trừ lương, có tính chất lương) để thực hiệntiền lương tăng thêm.

- SốNSTW bổ sung để thực hiện tiền lương tăng thêm.

(Thực hiện báo cáo theo các chỉ tiêu trên chi tiết theotừng lĩnh vực chi; chi tiết tới từng đơn vị thuộc và trực thuộc theo phụ lụcđính kèm).

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ giao bổ sung kinh phí thựchiện tiền lương mới tăng thêm 2003 cho các Bộ, cơ quan trung ương (nếu có)ngoài dự toán ngân sách đã giao.

(Về chế độ báo cáo định kỳ sẽ đượchướng dẫn tại thông tư về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mớicơ chế đảm bảo nguồn trả lương, cơ chế quản lý biên chế, tiền lương và thu nhậpnăm 2003).

5. Về việc chi trả tiền lương tăng thêm tháng1, 2/2003: Trong khi chờ thông tư hướng dẫn cụ thể về việc điều chỉnh tiềnlương, trợ cấp theo Pháp lệnh Người có công; đồng thời để giảm thiểu áp lựctăng giá trước Tết Nguyên đán, việc chi trả tiền lương tăng thêm tháng 1,2/2003 thực hiện như sau:

5.1. Chi trả tiền lươngcủa các Bộ, cơ quan trung ương:

- Chi trả tiền lương cho cán bộcông nhân viên tại các đơn vị: Mức chi trả tiền lương tăng thêm tháng 1, 2/2003bằng 50% mức tiền lương tăng thêm hàng tháng theo quy định. Tháng 3, 4/2003 sẽchi trả phần tiền lương tăng thêm còn lại của tháng 1, 2/2003 .

- BộTài chính căn cứ kết quả làm việc với các Bộ, cơ quan trung ương, căn cứquyết định giao dự toán thu, chi ngân sách 2003 để xác định các nguồn tự đảmbảo tiền lương của các Bộ, cơ quan trung ương (một phần nguồn thu theo chế độ,10% tiết kiệm chi thường xuyên), trên cơ sở đó tạm cấp số cần hỗ trợ từ ngânsách cho các Bộ, cơ quan trung ương bằng mức 50% tiền lương tăng thêm của tháng1, 2/2003. Các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện phân bổ theo nguyên tắc trêncho các đơn vị thuộc, trực thuộc là đối tượng cần hỗ trợ từ ngân sách, để cácđơn vị sử dụng chủ động chi trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên theo quyđịnh trên.

Bộ Tài chính sẽ cấp phát tiếp trongtháng 3, 4/2003 phần tiền lương tăng thêm còn lại của tháng 1, 2 đối với cácBộ, cơ quan trung ương thiếu nguồn.

Đối với những đơn vị mà một phầnnguồn thu được để lại và 10% tiết kiệm chi thường xuyên đủ để thực hiện tiềnlương mới tăng thêm, không phải hỗ trợ từ ngân sách thì không thuộc đối tượngđược bổ sung; các Bộ, cơ quan trung ương thực hiện hướng dẫn, kiểm tra để nhữngđơn vị này thực hiện chế độ tiền lương mới cho cán bộ công nhân viên theo đúngchế độ quy định.

5.2. Chi trả lương hưu, trợ cấp bảohiểm xã hội (cả đối tượng do NSNN đảmbảo và đối tượng do Quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo) tháng 1, 2/2003 bằng mức 50%lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm theo quy định. Phần còn lại lươnghưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm của tháng l, 2/2003 sẽ chi trả tiếp vàotháng 3, 4/2003; NSTW sẽ cấp bổsung lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (cho các đối tượng do NSNN đảm bảo) tăng thêm theo tiến độ chitrả.

5.3. Chi trả trợ cấp ưu đãi ngườicó công tháng 1, 2/2003 bằng mức 50% trợ cấp tăng thêm theo quy định. Phần cònlại của trợ cấp ưu đãi người có công tăng thêm của tháng 1, 2/2003 sẽ chi trảtiếp vào tháng 3, 4/2003. NSTW sẽcấp bổ sung trợ cấp ưu đãi người có công tăng thêm theo tiến độ chi trả.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác ởtrung ương tổ chức triển khai công văn này. Nếu có vướng mắc đề nghịthông báo kịp thời với B Tài chính để tổng hợp xử lý.


Của Bộ:...........

BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG MỚI TĂNG THÊM VÀ NGUỒNTHỰC HIỆN NĂM 2003

Đơn vị : 1.000đ

Số

TT

Tổng số (theo các lĩnh vực chi)

Lĩnh vực......

(chi tiết từng lĩnh vực chi)

Quỹ tiền lương 2003 (tính theo mức lương tối thiểu 210.000đ/tháng)

Quỹ tiền lương năm 2003 (với mức lương tối thiểu mới)

Tiền lương mới tăng thêm

Số thu được để lại theo chế độ

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện tiền lương mới

Số ngân sách
bổ sung để
thực hiện tiền lương mới

(Chi tiết theo các chỉ tiêu như từ cột số 1 đến cột số 8)

Thực hiện năm 2002

Dự toán năm 2003

Trong đó: Số thu để thực hiện tiền lương mới 2003

A

B

1

2

3=2-1

4

5

6

7

8=3-6-7
1

2

3

Tổng số

(Chi tiết theo từng đơn vị thuộc, trực thuộc)

Đơn vị...

Đơn vị...

Đơn vị...

......

......

Ngày ... tháng...năm 2003

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên và đóng dấu)