ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 483/UB
V/v phụ cấp tạm thời cho cán bộ công nhân viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 1983

Ngày 19-01-1983, Hội đồng Bộtrưởng đã ban hành Quyết địnhsố 08/HĐBT về phụ cấp tạm thời cho công nhân viên chức khu vực hành chánh sựnghiệp, sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp, công an nhân dân và Quyết định số 09/HĐBT về phụ cấp tạmthời cho công nhân viên chức, quân nhân về hưu, nghỉ vì mất sức lao động. Căncứ 2 Quyết định trên đây, Uỷ ban nhân dân thành phố thông báo:

1. Cho triển khai thi hành các khoảnphụ cấp quy định tại 2 Quyết định nói trên của Hội đồng Bộ trưởng về mức phụcấp, nguồn kinh phí, đối tượng phụ cấp kể từ ngày 01-01-1983.

2. Đối với các cơ quan hànhchánh sự nghiệp trước đây đã dùng quỹ sản xuất tự túc để phụ cấp ăn trưa và đốivới các xí nghiệp dùng quỹ phúc lợi để giải quyết bữa ăn giữa ca được tiếp tụcthi hành; tuyệt đối không được lấy tiền của ngân sách với bất cứ hình thức nàođể chi thêm cho bữa ăn trưa ngoài mức quy định nói trên của Hội đồng Bộ trưởng.

3. Các cơ quan đơn vị làm dựtoán gởi cho cơ quan Tài chánh cùng cấp để được cấp phát và từ nay khoản phụcấp ngày được dự trù trong quỹ lương và cấp phát lương hàng tháng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn