BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Phân loại mặt hàng khai báo là bảng mạch điốt phát quang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số ý kiến của cơ quan hải quan và doanh nghiệp nêu vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng bảng mạch điốt phát sáng hay "light emitting diodes (LEDs) asemblies". Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Chú giải 3, 4 Phần XVI và chú giải 8 Chương 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Trên cơ sở ý kiến của Uỷ ban HS phiên họp lần thứ 53 (WCO) và ý kiến của Vụ Chính sách thuế tại văn bản ngày 18.3.2014; thì:
Mặt hàng bảng mạch điốt phát sáng hay "light emitting diodes (LEDs) asemblies" là bảng mạch được lắp ráp nhiều điốt phát sáng phân loại vào nhóm 85.41, mà số 8541.40.10.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường