VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4830/VPCP-V .III
V/v phân công chuẩn bị các Phiên họp thứ 29 và 30 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội có Công văn số 1221/VPQH-TH ngày18 tháng 6 năm 2014 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 29 (dự kiến từ ngày 14 đếnngày 18 tháng 7 năm 2014 và Phiên họp thứ 30 (dự kiến từ ngày 11 đến ngày 19tháng 8 năm 2014) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về việc này, Thủ tướng Chínhphủ giao các Bộ có liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ các Phiên họp củaUBTVQH, như sau:

I. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 29

1. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật căn cước công dân.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật hộ tịch.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

5. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phối hợp, chuẩnbị; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng ViệtNam.

6. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩnbị, trình: Tờ trình của Chính phủ về việc giải thích khoản 4, Điều 7 của Luậtquảng cáo.

II. ĐỐI VỚI PHIÊN HỌP THỨ 30

1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị, trình: Tờtrình của Chính phủ về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, chuẩnbị:

a) Dự án Luật đầu tư (sửa đổi);

b) Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Chuẩn bị, trình: Dự án Luật nghĩa vụ quân sự(sửa đổi);

b) Phối hợp, chuẩn bị: Dự án Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

4. Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật công an nhân dân (sửa đổi).

5. Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự.

6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phối hợp, chuẩn bị: Dự ánLuật nhà ở (sửa đổi).

7. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiphối hợp, chuẩn bị: Dự án Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

8. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônchuẩn bị, trình: Dự án Luật thú y.

III. VỀ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG PHIÊN HỌP THỨ 30 VÀMỘT SỐ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN KHÁC

1. Để có thêm thời gian chuẩn bị nội dung Dự ánLuật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) thật chất lượng, đề nghị Văn phòng Quốc hội báocáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép chuyển nội dung cho ý kiến về Dự án Luậttổ chức Chính phủ (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 30 sang Phiên họp thứ 31 (tháng 9năm 2014).

2. Sau khi các Tờ trình, Dự án Luật (trình Quốc hộicho ý kiến lần đầu) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốchội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 100 bản đến Văn phòng Quốc hội (37 Hùng Vương, HàNội) trước ngày 07 tháng 7 năm 2014 đối với Phiên họp thứ 29 và trước ngày 04tháng 8 năm 2014 đối với Phiên họp thứ 30, đồng gửi Văn phòng Chính phủ 05 bản.

3. Đối với các Dự án Luật đã được Chính phủ trìnhvà Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng báo cáo Thủ tướng Chínhphủ việc tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung các dự thảo Luật. Sau đó theo chỉ đạocủa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp với các cơ quan hữu quan của Quốc hội chuẩnbị và gửi tài liệu đến Văn phòng Quốc hội theo thời hạn nêu trên.

4. Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dântộc và các Ủy ban của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến đối với các nội dung trên,đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu về số lượng và thời hạn gửi tài liệucủa Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ gửi kèm Bản điệntử các tài liệu trên, trừ tài liệu mật đến địa chỉ: Phòng Văn thư, Vụ Hànhchính, email: [email protected]; Trung tâm tin học, email: [email protected]để lập cơ sở dữ liệu điện tử phục vụ Phiên họp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết,thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: các Vụ: TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: PL, KTTH, KTN, V.I, NC, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ