TỔNG CỤC HẢI QUAN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 4834TCHQ/GSQL
V/v: Tạm nhập xe ôtô về tự bảo quản

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2005

Kính gửi : Vụ lễ tân - Bộ ngoại giao

Phúc đáp công văn số 1136/NG-LT ngày 14/11/2005 Vụ Lễ tân - Bộ ngoại giao về đề nghị trong khi chờ thanh lý xe ôtô cũ theo quy định cho phép Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được tạm nhận về tự bảo quản 01 xe ôtô gửi theo vận đơn MAEU 502694582 (hiện nay chiếc xe này đã được chuyển về cảng Hải Phòng), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tránh chi phí lưu kho bãi, Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được tạm nhận về tự bảo quản chiếc xe ôtô gửi theo vận đơn MAEU 502694582 nêu trên, sau khi hoàn thành thủ tục thanh lý xe cũ theo quy định, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được hoàn thành thủ tục hải quan đối với chiếc xe đã tạm nhận về tự bảo quản để sử dụng.

Đề nghị Vụ Lễ tân - Bộ Ngoại giao hướng dẫn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tạm nhận xe về bảo quản.

Trân trọng sự hợp tác của Qúy Vụ./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQTP Hà Nội (để t/b);
- Lưu VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu