VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4835/VPCP-KTTH
V/v xử lý ưu đãi thuế đối với niêm yết chứng khoán lần đầu giai đoạn 2004 - 2006

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 7817/BTC-TCTngày 12 tháng 6 năm 2014 về việc biện pháp xử lý ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp đối với doanh nghiệp có chứng khoánniêm yết lần đầu giai đoạn 2004 - 2006, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới trường hợp niêm yết chứng khoánlầnđầu giai đoạn 2004 - 2006 phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật vàchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 794/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 01năm 2014.

2. Để xử lý khó khăn, vướng mắc như báo cáo của Bộ Tài chínhtại công văn số 7817/BTC-TCT ngày 12 tháng 6 năm 2014, đồng ý về nguyên tắcthực hiện truy thu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi trừ đi phầnlãi hoặc cổ tức đã chia cho đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thờigiao Bộ Tài chính làm việc vớiđơn vị, tổchức Đại điện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được nhận phần lãi cổ tức được chianày để xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Văn Tùng,
Nguyễn Quang Thắng
Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng