BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4839/LĐTBXH-LĐTL
V/v giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: SởLao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 4213/LĐTB &XH-LĐTLBHXH ngày11/12/2014 của quý Sở đề nghị hướng dẫn về việc giải quyết chế độ trợ cấp mấtviệc làm cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến nhưsau:

Theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động thìngười sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm cho ngườilao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việclàm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. Thời gian làmviệc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việcthực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham giabảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làmviệc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương đểtính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06tháng liền kề khi người lao động mất việc làm.

Đề nghị quý Sở căn cứ quy định nêu trên và đốichiếu với từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp để hướng dẫn doanh nghiệpthực hiện.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quýSở biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh