BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4839/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 42370/CT-HTr ngày03/9/2014 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuếGTGT đối với sách giáo khoa điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 15 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế GTGT: “…Sách giáokhoa là sách dùng để giảng dạy và học tập trong tất cả các cấp từ mầm non đếntrung học phổ thông (bao gồm cả sách tham khảo dùng cho giáo viên và học sinhphù hợp với nội dung chương trình giáo dục)”.

Tại điểm 14 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướngdẫn thuế suất thuế GTGT 5% như sau: “14. Đồ chơi cho trẻ em; Sách các loại, trừsách không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 15 Điều 4 Thông tư này”.

Tại Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuếsuất thuế GTGT 10% như sau:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không đượcquy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được ápdụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất,gia công hay kinh doanh thương mại”.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế thành phốHà Nội, trường hợp Công ty cổ phần sách điện tử giáo dục kinh doanh mặt hàng làmáy tính bảng có cài đặt phần mềm Sách giáo khoa 12 lớp học phổ thông, phần mềmcác sách tham khảo bản quyền của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và cài đặt cácphần mềm có nhiều tính năng, công dụng khác thì máy tính bảng của Công ty thuộcđối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư219/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, KK – TCT;
- Lưu: VT, CS (3b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân