VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4839/VPCP-KTTH
V/v cấp tín dụng của Vietcombank đối với NPC và người có liên quan

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà ớc Việt Nam tại công văn số 3776/NHNN-TD ngày 03tháng6 năm 2014 về việc cấp tín dụng vượtgii hạn vốn tự có của Ngân hàng thươngmại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đối với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và ngườicó liên quan để đu tư xây dựng các dự án điện nhỏtrong năm 2014, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tạicông văn nêu trên về việc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Namđược cấp tín dụng vượt giới hạn vốn tự có đối với Tổng Công ty Điện lực miềnBắc và người liên quan để Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư xây dựng các dự án điện nhỏ trong năm2014 với mức cấp tín dụng tối đa 187,3 tỷ đồng.

2. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ các tỷ lệbảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Ngân hàng thương mại cổ phầnNgoại thương Việt Nam xác định, phê duyệt mức cấp tín dụng vượt giới hạn đốivới từng dự án cụ thể, bảo đảm việc sử dụng hạn mức tín dụng được cấp đúng mụcđích; đồng thời chỉ đạo Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chịutrách nhiệm hoàn toàn về việc thẩm định,đánh giá hiệu quả, cấp tín dụng và thu hồi nợ đối với Tổng Công ty Điện lựcmiền Bắc và người có liên quan theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước ViệtNam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- NH TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Trợ lý Thủ tướng;
các Vụ: TH, TKBT, KTN;
TGĐ Cổng TTĐT;
Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng