TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 484/CT-TTHT
V/v: ưu đãi thuế TNDN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH TM và DV Y tế Quang Thuận
Địa chỉ: 988 Lạc Long Quân, Phường 8, Quận Tân Bình.
Mã số thuế: 0304076360

Trả lời văn bản số 01/CV-2009 -UDT ngày8/12/2009 của Công ty về ưu đãi thuế TNDN, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Công văn số 11369/CCT-TTHT ngày 11/11/2009của Chi cục thuế quận Tân Bình hướng dẫn về việc ưu đãi thuế TNDN đối vớitrường hợp cụ thể của Công ty là phù hợp các quy định hiện hành về ưu đãi thuếTNDN.

Trường hợp Công ty chưa thống nhất vớihướng dẫn của Chi cục Thuế và Cục thuế TP, đề nghị Công ty gửi văn bản kèm theobản sao các công văn trả lời của Chi cục Thuế và Cục thuế TP đến Tổng cục Thuếđể được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cục thuế TP trả lời để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- CCT quận Tân Bình
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: (TTHT, HC).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga