THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------

Số: 484/TTg-KTN

V/v: Chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án tại tỉnh Ninh Bình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 và công văn số 167/UBND-VP4 ngày 12 tháng 02 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 137/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 01 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 103/BNN-KH ngày 12 tháng 01 năm 2010) về việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chuyển mục đích sử dụng 49,5 ha đất lúa để thực hiện các dự án như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về đất đai và bổ sung danh mục các dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của địa phương, trình cấp có thẩm quyền xét duyệt theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải