THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 484/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Đường hành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” với ADB.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang.

Xétđề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tờ trình số 43/TTr-NHNN ngày 07 tháng 3năm 2013) tại báo cáo kết quả đàm phán Khoản tài trợ bổ sung cho Dự án “Đườnghành lang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Phê duyệt kết quả đàm phán, nội dung Hiệp định Vay, Hiệp định Tài trợ khônghoàn lại và các tài liệu liên quan cho Khoản tài trợ bổ sung Dự án “Đường hànhlang ven biển phía Nam, giai đoạn 1” như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam nêu tại văn bản trên.

2.Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Ràsoát và cập nhật Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án phù hợp với kết quả đàmphán với ADB;

-Hoàn thành các thủ tục theo qui định hiện hành để triển khai dự án theo đúngtiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

3.Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình thay mặtnước CHXHCN Việt Nam ký Hiệp định Vay và Hiệp định Tài trợ không hoàn lại củaDự án.

4.Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; Các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải