ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4842/UBND-KT
V/v đôn đốc thực hiện, giải ngân và thanh quyết toán các công trình cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư nguồn ngân sách Thành phố.

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Tnh phố;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn củaTrung ương, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triểnkhai kế hoạch, tăng cường giải ngân và đẩy mạnh quyếttoán các dự án, công trình sửa chữa, chống xuống cấp, sử dụng nguồn vốn sự nghiệpcó tính chất đầu tư nguồn ngân sách Thành phố1; Chỉ đạo Sở Tài chính chủtrì, phi hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thểThành phố và UBND các quận, huyện, thịxã, thẩm định nguồn vốn, tham mưu UBND Thành phố bố trí vốn sự nghiệp có tínhchất đầu tư cho các công trình cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp đảm bảo, theokhả năng, tiến độ thực hiện, thanh toán đầy đủ, kịp thời. Về cơ bản, các công trình triển khaithực hiện đảm bo tiến độ; côngtác giải ngân và quyết toán hoàn thànhcông trình được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, qua thực tế trin khai vẫn còn một số tồn tại nhất định (tiến độ thi công chậm,kết quả giải ngân chưa cao; công tác lập hồ sơ quyết toán của một số Chủ đầu tưchưa đúng thời gian quy định và thu hồi nợ sau quyết toán chưa được xử lý dt đim).

Để khắc phục những tồn tại trên và thực hiện đúng quy định pháp luật, hiệu quả nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầutư; UBND Thành phố yêu cầu:

1/ Vềcông tác rà soát, lập kế hoạch bố trí vốn sự nghiệp có tính chất đầu tưcho các công trình cải tạo, sửachữa, chống xuống cấp trên địa bàn Thành phố:

a/ Các Sở, ban, ngành, đoàn th, đơn vị sự nghiệp Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện và chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc trongcông tác xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; chủ động rà soát, lập kế hoạch, danh mục các công trình cần sửa chữa, chng xuống cấp theo thứ tự ưu tiên, tính cấp thiết đầu tư đảmbảo phát huy hiệu quả đầu tư, gắn với tiết kiệm, chnglãng phí, đảm bảo đúng quy định tại Chỉ th s 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định vềquản lý đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính và Thành ph; hạn chế đ xuấtbổ sung trong năm, trừ các trường hợp cấpbách (thực hiện phải đúng trình tự, quy trình, quy định của Trung ương, không áp dụng quy trình xử lý cấp bách đi với các công trình cải tạo, sửa chữa theo kế hoạch năm).

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc nâng cao chất lượngcông tác chuẩn bị đầu tư, đảm bảo dự toánđược phê duyệt phù hợp các nội dung, hạng mục công trình trin khai, hạn chế phát sinh, điu chỉnh trong quá trình thực hiện; dựkiến khả năng, tiến đ thực hiện công trình, từ đó đề xuấtnhu cầu bố trí kế hoạch vốn phù hợp, hạnchế chuyển nguồn ngân sách hàng năm.

b/ Cơ quan tài chính các cấp: Chủ động trong công tác tham mưu tng hp bố trí vốn; trong đó, tập trung bố trí vốn dứt điểm đối vớicác công trình hoàn thành trong năm; cân đi, btrí vn cho các công trình đảm bảo đủ thủtục theo quy định, trên cơ sở đ xuất thứ tự ưu tiên cho các ngành giữacác lĩnh vực, trong từng lĩnh vực theo hướng tập trung, tránh dàn trải. Trongquá trình trin khai, cần rà soát khả năng thực hiện,giải ngân các công trình đ kịpthời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng ngânsách.

2/ Vềcông tác triển khai thực hiện, giảingân, thanh toán:

a/ Các Sở, ban, ngành, đoàn th Thành phố và UBND các qun, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc triển khai các côngtrình theo kế hoạch đã được phê duyệt đảmbảo thời gian, tiến độ và chất lượng; trong quá trình thực hiện cn kịp thời báo cáo các khó khăn, vướngmc (nếu có) gửi các Sở, ngành liên quan để được xử lý, giải quyết, đảm bảo tiến độ thi công và lập hồsơ thanh quyết toán công trình theo đúngquy định.

- Rà soát, kiện toàn năng lực các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư, không đề xuất giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho các đơn vị không đủ năng lực; đôn đốctriển khai thực hiện đúng tiến độ,thực hiện chế độ giám sát chất lượng công trình, đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách.

b/ Cơ quan tài chính các cấp:

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra đi với các công trình sửa chữa, chng xung cấp sử dụng vn sự nghiệp;

- Chủ động phi hợp Kho bạcNhà nước Hà Nội chỉ đạo, đôn đc các Chủ đầu tư thực hiện công tácthu hồi, giảm tạm ứng chi ngân sách.

c/ Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận,huyện, thị xã thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát thanh toán, tạm ứng vn theo quy định của Bộ Tài chính tạiThông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầutư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3/ Vềcông tác quyết toán công trình hoànthành:

a/ Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp Thành phốvà UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013, các Thông tư của Bộ Tài chính: số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồnvốn Nhà nước, số 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 quy định về quản lý vốn đầu tưthuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trn và các văn bản chỉ đạo của UBNDThành phố về tăng cường, đẩy mạnh côngtác quyết toán vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án trực thuộc: đẩy nhanh tiến độthực hiện quyết toán công trình hoàn thành đúng quyđịnh đảm bảo thời gian và chất lượng, khẩn trương làm thủ tục nghiệmthu, lập hồ sơ quyết toán khi công trình đã hoànthành, gửi cơ quan tài chính thẩm tra, tránh đ dồn vào thời điểm cuốinăm; hoàn thành việc giải quyết công nợ của dự án sau 6 (sáu) tháng kể từ khicó Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo quyết toán niên độ ngân sách củađơn vị.

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện chậm tiến độ, giải ngân thấp, chậm quyết toán; chủ động lập danhsách các nhà thầu vi phạm trong quá trình thi công, côngtác thanh quyết toán để báo cáo cơ quan có thẩmquyền xem xét xử lý theo quy định pháp luật và Thành phố.

b/ Cơ quan tài chính các cấp:

- Đôn đốc, hướng dẫn Ch đầutư lập và nộp hồ sơ quyết toán công trình hoànthành kịp thời, đúng quy định của Bộ Tài chính (vềthời gian và nội dung),tránh để dồn vào cuốinăm; chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mc của các đơn vị trongcông tác quyết toán dự án hoàn thành để tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét xử lý, đảm bảo tiến độ hoàn thành và quyếttoán công trình đúng quy định.

- Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hp các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Sở, ngành, đoàn th, đơn vị sự nghiệp, UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ đầu tư trong triển khai và hướng dn thực hiện các văn bản, chế độ chínhsách mới của Trung ương về công tác quyết toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chấtđầu tư.

c/ Kho bạc Nhà nước Hà Nội: Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận,huyện, thị xã, xác nhận số liệu và hướng dẫn,đôn đốc các Chủ đầu tư thanh toán dứt điểmcông nợ khi dự án đã quyếttoán hoàn thành đúng quy định của Bộ Tài chính.

d/ Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan rà soát, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chínhđi với các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức và cá nhân vi phạm việc chậm lập hsơ quyết toán và kiến nghị UBND Thành phố xử lý theo thẩm quyền.

e/ Chủ đầu tư:

- Lập và nộp hồ sơ quyết toán hoàn thành đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Bộ Tài chính (thành phần hồ sơ, nội dung và thời gian).

- Chịu trách nhiệm, đôn đốc yêu cầu nhà thu hoàn trả ngay giá trị phải thu hồi sau quyết toán (nợ phải thu) và giá trị tạm ứng lớn hơngiá trị khi lượng thực hiện (với những hạng mục dự án phải dừng hoặc thay đi nhưng chưa quyết toán hoàn thành).

UBND Thành phố yêu cu Giám đccác Sở, ban, ngành, đoàn th,đơn vị sự nghiệp Thành phố; Giám đốc Kho bạcNhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận,huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
-
Các Báo đài: PTTHHN, HNM, KTĐT;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT, KT(t).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu1Công văn số 1868/UBND-KT ngày13/3/2013; số 3343/UBND-KT ngày 14/5/2014, số 9752/UBND-KT ngày 12/12/2014; số 3533/UBND-KT ngày 25/5/2015;