BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******

Số: 4843/TCT-CS
V/v: có ý kiến về việc xác định trách nhiệm sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Cục thuế TP. Hà Nội
- Cục Tài chính doanh nghiệp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1208/TCKT ngày 23/10/2007 của Công ty cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện (Côngty CP CPN) về việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nội dung tóm tắt như sau:

Công ty CP CPN được thành lập trêncơ sở nhận bàn giao tài sản, lao động, nhiệm vụ từ Trung tâm chuyển phát nhanh(Công ty chuyển phát nhanh) thuộc Bưu điện TP. Hà Nội, Công ty chuyển phátnhanh thuộc Bưu điện TP. Hồ Chí Minh và một số đơn vị khác thuộc Tập đoàn Bưuchính – Viễn thông Việt Nam. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày1/1/2006.

Quá trình hoạt động Trung tâmchuyển phát nhanh (Công ty chuyển phát nhanh) thuộc Bưu điện TP. Hà Nội đã sửdụng hóa đơn Công ty TNHH Đầu tư thương mại và sản xuất vật liệu điện Vĩnh Lộc(Công ty TNHH Vĩnh Lộc) trong tháng 8 năm 2002. Theo kết luận của Cơ quan cảnhsát điều tra – CA. TP. Hà Nội thì Công ty TNHH Vĩnh Lộc không có hoạt động sảnxuất kinh doanh mà đã mua bán trái phép 35 quyển hóa đơn.

Công ty CP CPN cho rằng Công ty làpháp nhân mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 1/2006. Tại thời điểmtháng 8/2002 Công ty chưa ra đời, Trung tâm chuyển phát nhanh (Công ty chuyểnphát nhanh) thuộc Bưu điện TP. Hà Nội là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộcBưu điện Hà Nội, toàn bộ thuế phát sinh của Trung tâm chuyển phát nhanh do Bưuđiện TP. Hà Nội thực hiện kê khai và nộp thuế cho cơ quan thuế. Nay mặc dùTrung tâm chuyển phát nhanh (Công ty chuyển phát nhanh) thuộc Bưu điện TP. HàNội đã giải thể nhưng Bưu điện TP. Hà Nội vẫn tồn tại do đó Bưu điện TP. HàNội phải chịu trách nhiệm trước cơ quan thuế về số liệu quyết toán thuế năm2002 của Bưu điện TP. Hà nội trong đó có số liệu quyết toán của Trung tâmchuyển phát nhanh.

Để có cơ sở xác định đối tượng phảichịu trách nhiệm trong việc sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Vĩnh Lộc, Tổng cụcThuế gửi kèm theo công văn này bản photocopy công văn của Công ty CP CPN Bưuđiện và đề nghị Cục thuế TP. Hà Nội, Cục Tài chính doanh nghiệp có ý kiến bằngvăn bản về các nội dung nêu trên và kiến nghị của Công ty CP CPN Bưu điện.

Ý kiến gửi về Tổng cục Thuế trướcngày 26/11/2007 để Tổng Cục Thuế xem xét trả lời Công ty CP CPN Bưu điện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương