VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4844/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại văn bản số 2029/LĐTBXH ngày 07 tháng 6 năm 2013 vềviệc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào, Thủtướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội tổ chức Hội nghị Bộ trưởng lao động và phúc lợi xã hội Việt Nam - Làolần thứ 3 từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 03 tháng 7 năm 2013 tại thành phố Huế.

2. Đồng ý Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội đón đoàn Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào và các Bộ,ngành địa phương của Lào sang tham dự Hội nghị trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng