UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4846/UBND-CN
V/v Công bố Đơn giá dịch vụ
công ích đô thị tỉnh Thanh Hoá.

Thanh Hoá, ngày 16 tháng 11 năm 2007

Kinh gửi:

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư, các đơn vị thi công.

Căn cứLuật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;

Căn cứNghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình;

Theo đềnghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2467/SXD-KTKH ngày 08/11/2007; trên cơ sởkiểm tra Đơn giá thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng; Đơn giá dịchvụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hoá tại Văn bản của Viện Kinh tế Bộ Xây dựng số 704/VKT8 ngày 10/10/2007.

UBNDtỉnh Thanh Hoá công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hoá, kèm theoVăn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết địnhviệc áp dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình và quảnlý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nơi nhận:
- Như trên;- Thường trực Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Bộ XD;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá dịch vụ công íchđô thị là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vậtliệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượngcông tác dịch vụ công ích đô thị như: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rácthải đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; duy trì hệ thống thoát nướcđô thị và duy trì cây xanh.

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DỊCHVỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH THANH HÓA

Đơn giá dịch vụ công íchđô thị tỉnh Thanh hóa bao gồm 4 phần:

Phần I: Đơn giá thu gom, vậnchuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

Phần II: Đơn giá duy trì hệthống chiếu sáng công cộng.

Phần III: Đơn giá duy trì hệthống thoát nước đô thị.

Phần IV: Đơn giá duy trì câyxanh đô thị.

II. CÁC CĂN CỨ XÁC LẬPĐƠN GIÁ

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ quy định hệ thống thang lương,bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước;

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2007 củaChính Phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Định mức dự toán công tác duy trì hệ thống thoátnước đô thị ban hành theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của BộXây dựng

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sángcông cộng ban hành theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xâydựng;

Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lýchôn lấp rác thải đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày23/4/2007 của Bộ Xây dựng;

Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị banhành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007 của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 hướngdẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xâydựng;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh ThanhHóa công bố (với mức lương tói thiểu 450.000 đồng/tháng)

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắpquý II năm 2007 kèm theo thông báo số 1406/LSXD-TC ngày 29/6/2007 của liên sởXây dựng - Tài chính Thanh Hóa;

Các tài liệu khác có liên quan theo quy địnhhiện hành của Nhà nước,

IV. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

-Tập đơn giá dịch vụ công ích đô thị là cơ sở xác định giá trị dựtoán các công tác thuộc lĩnh vực công ích đô thị phục vụ cho việc lập kế hoạch,quản lý vốn và làm cơ sở ký kết hợp đồng khoán các khối lượng công tác dịch vụcông ích đô thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trường hợp những loại công tác mà yêu cầu kỹ thuật và điều kiệnthực hiện công việc khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căncứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán tại Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày25/7/2007 v/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình củaBộ xây dựng để xây dựng định mức thực hiện.

Phần I

ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấprác thải đô thị bao gồm chi phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và xemáy thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyểnvà xử lý chôn lấp rác thải đô thị.

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

1. Chi phí vật liệu:

Chi phí vật liệu trong đơn giá bao gồm chi phívật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thugom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Giá vật liệu trong đơn giáchưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Chi phí nhân công

Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơbản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ. Chi phínhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 450.000đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.5 nhóm II và nhóm III banhành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ phù hợpvới từng loại công việc, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụcấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉlễ, tết, phép ...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho ngườilao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc. Nếu công việc nào được tínhthêm phụ cấp khác thì bổ sung phụ cấp theo quy định hiện hành.

3. Chi phí sử dụng máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bịchạy bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước .. trực tiếp sử dụng để hoànthành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rácthải đô thị.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tínhtheo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố (với mức lươngtói thiểu 450.000 đồng/tháng)

II. CÁC CĂN CỨ XÁC LẬP ĐƠN GIÁ

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lươngtrong công ty nhà nước;

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2007 củaChính Phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấprác thải đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BXD ngày 23/4/2007của Bộ Xây dựng;

Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 hướngdẫn phương pháp lập và quả lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xâydựng;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh ThanhHóa công bố (với mức lương tói thiểu 450.000 đồng/tháng)

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắpquý II năm 2007 kèm theo thông báo số 1406/LSXD-TC ngày 29/6/2007 của liên sởXây dựng - Tài chính Thanh Hóa;

Các tài liệu khác có liên quan theo quy địnhhiện hành của Nhà nước,

III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ

Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị baogồm 6 chương, được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thốngnhất.

Chương I:

Công tác quét, gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công.

Chương II:

Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh họat, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới.

Chương III:

Công tác xử lý rác.

ChươngIV:

Công tác xử lý rác y tế.

Chương V:

Công tác quét đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.

Chương VI:

Công tác duy trì nhà vệ sinh công cộng.

IV. QUI ĐỊNH ÁP DỤNG

- Tập đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đôthị được áp dụng trong các đô thị thuộc tỉnh Thanh Hóa và là căn cứ để xác địnhgiá dự toán dịch vụ công ích đô thị đối với công tác thu gom, vận chuyển và xửlý chôn lấp rác thải đô thị.

- Trư­ờng hợp công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rácthải đô thị có yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với qui định trongtập đơn giá này hoặc những loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấprác thải đô thị chưa được qui định định mức, đơn giá thì đơn vị thực hiện côngviệc trên có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá gửi Sở Xây dựng thẩm địnhtrình UBND tỉnh ban hành. Hàng năm Sở Xây dựng tổng hợp các định mức, đơn giáthu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị đã điều chỉnh hoặc bổsung, báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra.

- Việc chuyển tiếp áp dụng đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lýchôn lấp rác thải đô thị cho những hợp đồng thực hiện dịch vụ đã ký do UBNDTỉnh xem xét quyết định sau khi có sự thoả thuận của đợn vị thực hiện dịch vụnhưng phải phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương và phương thức của hợpđồng thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. Các đơn vị căn cứvào phương pháp xây dựng định mức, đơn giá do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựngđịnh mức, đơn giá thích hợp trình cấp có thẩm quyền ban hành áp dụng.

Chương I

CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐBẰNG THỦ CÔNG

MT1.01.00 CÔNG TÁC GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀYBẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Đẩy xe dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác,các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đườngđược phân công trong ca làm việc.

- Vận chuyển, trung chuyển xe gom rác về đến địađiểm tập trung rác theo qui định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh tập trung dụng cụ, phương tiện về nơiqui định.

Đơn vị tính: đ/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.01.00

Công tác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công

- Tại thành phố Thanh Hóa

1 km

115.250

115.250

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

1 km

108.471

108.471

Ghi chú:

- Bảng đơn giá trên áp dụng cho các tuyến phố cóyêu cầu gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công.

- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác quét,gom rác gom rác đường phố ban ngày bằng thủ công với qui định thực hiện 2 bênlề.

MT1.02.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC ĐƯỜNG PHỐ BẰNGTHỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thànhtừng đống nhỏ.

- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.

- Hót xúc rác, cát bụi vào xe gom rác đẩy tay.

- Vận chuyển về địa điểm qui định để chuyển sangxe cơ giới.

- Dọn sạch rác tại các điểm qui định sau khichuyển sang xe cơ giới.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cấtvào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/10.000m2

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.02.00

Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công

- Tại thành phố Thanh Hóa

10.000m2

144.063

144.063

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

10.000m2

135.588

135.588

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ¸ 22h00 và kết thúc vào6h00 sáng hôm sau.

- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác quét,gom rác đường phố bằng thủ công với qui trình nghiệm thu khối lượng diện tíchquét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 3m lòng đường mỗi bên đường kể từ mépngoài của rãnh thoát nước.

MT1.03.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ DẢI PHÂN CÁCH BẰNGTHỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển đến nơi làm việc.

- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi quét sạchđường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.

- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối vớidải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặtdải phân cách.

- Vận chuyển về địa điểm qui định.

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cấtvào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.03.00

Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công

- Tại thành phố Thanh Hóa

1 km

74.913

74.913

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

1 km

70.506

70.506

Ghi chú:

- Thời gian làm việc từ 18h00 ¸ 22h00 và kết thúc vào6h00 sáng hôm sau.

- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác duy trìdải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố(dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).

MT1.04.00 CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢIỞ GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa.Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khốilượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2bên vỉa hè (nếu có).

- Vận chuyển về địa điểm qui định.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cấtvào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.04.00

Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

- Tại thành phố Thanh Hóa

1 km

69.150

69.150

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

1 km

65.082

65.082

MT1.05.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Đẩy xe gom rác dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhàdân.

- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợingười dân bỏ túi rác lên xe gom.

- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm(nếu có) lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí qui định.

- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, rãnh thoátnước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom; Dùng chổi quét, gom ráctrên hè, trên ngõ.

- Vận chuyển về địa điểm qui định.

- Đảm bảo an toàn giao thông.

- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành quiđịnh về vệ sinh.

- Vệ sinh dụng cụ, phương tiện thu gom rác, cấtvào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân

 công

Máy

Đơn giá

MT1.05.00

Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm

- Tại thành phố Thanh Hóa

1 km

109.488

109.488

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

1 km

103.047

103.047

Ghi chú:

- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác duy trìvệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.

MT1.06.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI ĐIỂMTẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG LÊN XE ÔTÔ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lênxe ôtô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác,cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/1tấn rác sinh hoạt

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.06.00

Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công

1 tấn rác sinh hoạt

50.048

50.048

MT1.07.00 CÔNG TÁC XÚC DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNGBẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiếnhành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạtkín trước khi xe chạy.

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phếthải.

- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác,cất vào nơi qui định.

Đơn vị tính: đ/1 tấn phếthải xây dựng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT1.07.00

Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công

1 tấn phế thải xây dựng

28.152

28.152

Chương II

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINHHOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI

MT2.01.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁCXE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊAĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 5 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trangbị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào mánghứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp,tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 5 km

1 tấn rác

MT2.01.01

- Loại xe 2 tấn

21.170

102.304

123.474

MT2.01.02

- Loại xe 4 tấn

13.288

90.087

103.375

MT2.01.03

- Loại xe 7 tấn

7.714

61.039

68.753

Ghi chú: Khi cự ly thu gom vàvận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

10 km

15 km

1,11

1,17

MT2.02.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁCXE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊAĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 20 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động vàtrang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Nạp rác từ xe thô sơ (xe đẩy tay) vào mánghứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp,tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

 Đơn vị tính: đ/1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập kết rác lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km

1 tấn rác

MT2.02.01

- Loại xe 4 tấn

15.327

69.489

84.816

MT2.02.02

- Loại xe 7 tấn

14.201

66.096

80.298

MT2.02.03

- Loại xe 10 tấn

12.512

63.962

76.474

Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vậnchuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và hao phí máy thi công đượcđiều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

25 km

30 km

35 km

40 km

45 km

50 km

55 km

60 km

65 km

1,11

1,22

1,30

1,38

1,45

1,51

1,57

1,62

1,66

MT2.03.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪTHÙNG RÁC BÊN ĐƯỜNG VÀ RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊAĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 5 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động vàtrang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tạicơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp,tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 5 km

1 tấn rác

MT2.03.01

- Loại xe1,2 tấn

3.001

31.305

112.677

146.983

MT2.03.02

- Loại xe 2 tấn

3.001

21.959

106.113

131.073

MT2.03.03

- Loại xe 4 tấn

3.001

19.566

99.021

121.588

MT2.03.04

- Loại xe 7 tấn

3.001

17.088

88.245

108.334

Ghi chú: Khi cự ly thu gom vàvận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

10 km

15 km

1,11

1,16

MT2.04.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪTHÙNG RÁC BÊN ĐƯỜNG VÀ RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊAĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 20 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động vàtrang bị bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác.

- Kéo thùng trên vỉa hè, điểm tập kết thùng tạicơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp,tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép.

- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.

- Cân và đổ rác tại địa điểm đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20 km

1 tấn rác

MT2.04.01

- Loại xe 2 tấn

3.001

26.025

157.447

186.473

MT2.04.02

- Loại xe 4 tấn

3.001

17.392

144.603

164.995

MT2.04.03

- Loại xe 7 tấn

3.001

12.387

126.825

142.213

MT2.04.04

- Loại xe 10 tấn

3.001

11.761

112.335

127.097

Ghi chú: Khi cự ly thu gom vàvận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

25 km

30 km

35 km

40 km

45 km

50 km

55 km

60 km

65 km

1,11

1,22

1,30

1,38

1,45

1,51

1,57

1,62

1,66

MT2.05.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XETẢI CHỞ THÙNG RÁC ÉP KÍN (HOOKLIP) VỚI CỰ LY THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 20KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.

- Nạp rác từ các xe thô sơ hoặc các thùng chứarác vào thùng ép.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên thùng ép.

- Điều khiển nạp rác đến lúc rác đầy thùng épkín.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Tiếp tục công tác đến hết ca làm việc.

- Hết ca di chuyển xe về địa điểm tập kết xe vàvệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT2.05.00

Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe tải chở thùng rác ép kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20 km

1 tấn rác

18.017

70.884

88.901

Ghi chú: Khi cự ly thu gom vàvận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnhvới các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

25 km

30 km

35 km

40 km

45 km

50 km

55 km

60 km

1,13

1,25

1,40

1,56

1,69

1,79

1,88

1,95

MT2.06.00 CÔNG TÁC VỆ SINH THÙNG THU GOM RÁCSINH HOẠT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.

- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng.

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửathùng.

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bêntrong thùng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/100 thùng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT2.06.00

Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt

100 thùng

118.865

118.865

MT2.07.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ,BỆNH PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KHU XỬ LÝ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 40 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu rác.

- Kéo thùng nhựa từ kho chứa rác y tế, rác bệnhphẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra ngoài để cân, xác định khối lượng vàchuyển lên xe. Chuyển các thùng sạch từ xe vào vị trí cũ.

- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằngcarton: dựng, dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dánthùng carton đưa lên bàn cân xác định khốilượng chuyển lên xe.

- Thu gom đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp,tác nghiệp đến lúc đầy xe.

- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống, giaocho nhân viên kho. Ghi sổ số lượng, khối lượng.

- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn rácy tế, bệnh phẩm

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý

MT2.07.01

- Loại thùng nhựa

1 tấn rác

189.129

740.397

929.526

MT2.07.02

- Loại thùng carton

1 tấn rác

227.028

888.731

1.115.760

Ghi chú: Khi cự ly thu gom vàvận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

50 km

60 km

65 km

70 km

80 km

1,23

1,46

1,54

1,62

1,92

MT2.08.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN PHẾ THẢIXÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT BẰNG XE TẢI VỀ BÃI ĐỔ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 5 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phếthải xây dựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.

- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tácnghiệp đến lúc đầy xe.

- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn phếthải xây dựng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 5 km

MT2.08.01

- Tải trọng xe 1,2 tấn

1 tấn

30.575

45.250

75.824

MT2.08.02

- Tải trọng xe 2 tấn

1 tấn

30.575

40.647

71.221

MT2.08.03

- Tải trọng xe 4 tấn

1 tấn

30.575

40.276

70.851

Ghi chú: Khi cự ly thu gom vàvận chuyển bình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điềuchỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

10 km

15 km

20 km

25 km

1,22

1,44

1,71

1,95

MT2.09.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI CÁCĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộlao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vàođiểm tập trung.

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tảiben.

- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theocho đến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơiqui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT2.09.00

Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới

1 tấn rác

557

10.853

11.410

MT2.10.00 CÔNG TÁC XÚC PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁCĐIỂM TẬP KẾT TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiên, dụng cụ lao động và bảohộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phếthải xây dựng.

- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xâydựng.

- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đếnlúc đầy xe.

- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tảiben.

- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo chođến hết ca làm việc.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơiqui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn phếthải xây dựng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT2.10.00

Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới

1 tấn phế thải XD

444

8.658

9.102

MT2.11.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNGXE TẢI VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 15 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy rác, vun gọn ráctrên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơiqui định, giao ca.

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 15 km

MT2.11.01

- Trọng tải xe 7 tấn

1 tấn rác

2.733

29.760

32.493

MT2.11.02

- Trọng tải xe 10 tấn

1 tấn rác

2.537

28.965

31.503

Ghi chú: Khi cự ly vận chuyểnbình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh vớicác hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

20 km

25 km

30 km

35 km

40 km

1,28

1,60

1,79

1,96

2,10

MT2.12.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNGBẰNG XE TẢI VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 15 KM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy phếthải xây dựng.

- Đợi cho đến khi được xúc đầy phế thải xâydựng, vun gọn phế thải xây dựng trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.

- Điều khiển xe về bãi đổ.

- Cân và đổ phế thải xây dựng tại bãi đổ.

- Di chuyển xe ép về điểm đỗ.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơiqui định, giao ca.

Đơn vị tính: đ/1 tấn phếthải xây dựng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 15 km.

MT2.12.01

- Trọng tải xe 7 tấn

1 tấn

2.537

27.635

30.172

MT2.12.02

- Trọng tải xe 10 tấn

1 tấn

2.342

26.737

29.079

Ghi chú: Khi cự ly vận chuyểnbình quân thay đổi thì chi phí nhân công và máy thi công được điều chỉnh vớicác hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

20 km

25 km

30 km

35 km

40 km

1,28

1,60

1,79

1,96

2,10

MT2.13.00 CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN MẶT KÊNH, MƯƠNGBẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảohộ lao động.

- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.

- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớtrác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác.

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lướirác lên tàu, công việc được tiếp diễn.

- Khi túi lên tầu được đưa đến vị trí tiếp nhận,thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.

- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễnđến hết ca làm việc.

- Hết ca đưa tầu, ghe về bến đậu vệ sinh phươngtiện, giao tầu ghe cho người trực.

Đơn vị tính: đ/10.000m2(diện tích mặt nước)

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới

MT2.13.01

- Bằng tầu công suất 25CV

10.000m2

54.033

58.919

112.952

MT2.13.02

- Bằng ghe công suất 4CV

10.000m2

182.298

128.294

310.592

Chương III

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃICHÔN LẤP RÁC, CÔNG SUẤT BÃI < 500 TẤN/NGÀY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bịbảo hộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổcho các xe tập kết.

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khixe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảokhông gây ùn tắc, xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳngvà đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi mộtlớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số hoá chất để trừmuỗi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi,tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trungvề nơi qui định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủđất là 2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m

Đơn vị tính: đ/1tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT3.01.00

Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày.

1 tấn rác

7.119

4.028

5.657

16.803

MT3.02.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤPRÁC, CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1.500 TẤN/NGÀY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảohộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ chocác xe tập kết.

- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏikhu vực đổ không còn rác. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chônlấp.

- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùntắc và xa lầy.

- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầmnén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.

- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất,tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.

- Rắc vôi bột và một số hoá chất để trừ muỗi.

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi,xịt nước chống bụi.

- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vàobãi rác.

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độdốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơiqui định, giao ca.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương phápsinh học

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là2m.

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m

Đơn vị tính: đ/1tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT3.02.00

Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày.

1 tấn rác

7.739

3.156

4.530

15.424

MT3.03.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤPRÁC, CÔNG SUẤT BÃI > 1.500 TẤN/NGÀY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảohộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ chocác xe tập kết.

- Đổ rác theo phương pháp đổ lấn và chiều dàylớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Xi nhancho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.

- Các xe ôtô vào đổ rác thành từng đống theođúng vị trí do công nhân điều hành bãi hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt vàmáy đềm chuyên dùng đầm từ 8-10 lần tạo thành các lớp rác chặt.

- Sử dụng máy ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ôtôchở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt.

- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phảiphủ đất lên trên mặt (đỉnh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phảiđược san đều trên bề mặt rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phíatrên.

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trêntoàn khu vực bãi; San gạt tạo mặt bằng mái, tạo độ dốc thoát nước sửa chữa lạinền đường.

- Xử lý rác bằng EM và Bokashi theo qui trình kỹthuật tiêu chuẩn.

- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí gađối với các ô bắt đầu và đang trong quá trình chôn lấp rác cũng như các ô khiđóng bãi tạm thời

- Bơm hút nước rác từ ô chô lấp về hồ sinh học.

- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác đểđảm bảo cho xe vào đổ rác.

- Xử lý hoá chất trên phạm vi toàn bãi cũng nhưkhu dân cư lân cận theo đúng qui định, rắc vôi bột tại các vị trí nhằm hạn chếphát sinh ruồi muỗi.

- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xeôtô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi.

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xetrước khi ra khỏi bãi tập kết về địa điểm qui định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệthống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là2m.

Đơn vị tính: đ/1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT3.03.00

Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi > 1.500 tấn/ngày.

1 tấn rác

16.867

6.272

18.215

41.354

MT3.04.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠIBÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI < 500 TẤN/NGÀY.

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và bảohộ lao động.

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ chocác xe tập kết.

- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gâyùn tắc và xa lầy.

- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ôtô cóthể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng.

- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày

- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làmviệc

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vàobãi rác

- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độdốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơiqui định, giao ca.

Đơn vị tính: 1 tấn rác

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT3.04.00

Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày

1 tấn rác

3.290

4.928

8.218

Chương IV

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, BỆNHPHẨM BẰNG LÒ GAS

Thành phần công việc:

* Đốt rác y tế, bệnhphẩm

- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lòđốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.

- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng cartonchứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt.

- Vận hành hệ thống cặp thùng đổ rác y tếvào buồng nạp của lò.

- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưavào vị trí qui định.

- Theo dõi, nạp hoá chất đầy đủ vào phễuđể xử lý khói.

- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùngtôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt vàđưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.

- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiếtbị của lò.

* Chôn tro

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tạinghĩa trang

- Đào hố chôn; lót tấm nylon chống thấm;rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.

- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làmviệc.

Đơn vị tính: đ/1tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT4.01.00

Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas.

1 tấn rác

4.071.652

557.262

1.005.322

5.634.236

Chương V

CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐVÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI

MT5.01.00 CÔNG TÁC QUÉT ĐƯỜNG BẰNG CƠGIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộlao động

- Di chuyển xe ôtô quét hút tới địa điểmcần quét.

- Bật đèn công tác, kiểm tra các thông sốtrước khi cho xe vận hành.

- Vận hành ôtô quét với tốc độ qui định.

- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thảiđúng nơi qui định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết vềđịa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/1km

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác quét đường phố bằng cơ giới

MT5.01.01

- Loại xe 5m3

- Tại thành phố Thanh Hóa

1 km

546

38.025

38.571

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

1 km

546

35.789

36.335

MT5.01.02

- Loại xe 7m3

- Tại thành phố Thanh Hóa

1 km

364

2.659

30.305

33.328

- Tại các đô thị còn lại trong tỉnh

1 km

364

2.502

28.523

31.389

MT5.02.00 CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộlao động

- Di chuyển xe téc đến lấy nước đúngtuyến qui định, kiểm tra van khoá trước khi hứng nước.

- Để miệng téc đúng họng nước, khi técđầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, khoá chặt.

- Tiến hành phun tuới nước rửa đường theođúng lộ trình qui định.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết vềđịa điểm qui định.

Đơn vị tính:đ/1m3 nước

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác tưới nước rửa đường

MT5.02.01

- Loại xe 5m3

1m3 nước

1.501

13.944

15.445

MT5.02.02

- Loại xe 7m3

1m3 nước

1.376

15.687

17.064

MT5.03.00 CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚCCUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơmbảo đảm trạng thái hoạt động tốt.

- Đóng cầu dao điện khi xe đến lấy nước.

- Định kì bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứanước, họng hút.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Đơn vị tính: đ/100m3nước

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân

công

Máy

Đơn giá

MT5.03.00

Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường

100m3 nước

28.152

28.152

Chương VI

CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

MT6.01.00 CÔNG TÁC QUÉT DỌN NHÀ VỆ SINH CÔNGCỘNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và bảo hộ lao động.

- Dùng xẻng, chổi quét dọn trên phạm vi quản lý.

- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu(nếu có).

- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanhnhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh.

- Vẩy thuốc sát trùng và dầu xả.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địađiểm qui định.

Đơn vị tính: đ/1 hố/ca

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT6.01.00

Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng.

1 hố/ca

139

10.071

10.210

MT6.02.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN CỦA NHÀ VỆ SINHHAI NGĂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện. dụng cụ và bảo hộ laođộng.

- Đưa xe đến địa điểm thu dọn, kiểm tra mặt bằngkhu vực hố xí để bố trí đặt thùng cho thích hợp.

- Xác định độ đặc, loãng của phân để dùng đấtđộn.

- Dùng xà beng bậy nắp để múc phân vào thùng,tránh rơi vãi. Dùng đất độn phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi, gánh chuyển raôtô.

- Sau khi thu dọn, dùng vữa trát lại chỗ cậy,đảm bảo không để hở.

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu dọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địađiểm qui định.

Đơn vị tính: đ/1 tấnphân

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

MT6.02.00

Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn.

1 tấn phân

9.001

634.473

515.553

1.159.026

MT6.03.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN XÍ MÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộlao động.

- Đưa xe hút đến địa điểm thu dọn, kiểmtra mặt bằng khu vực hố xí để đặt ống hút cho thích hợp.

- Dùng xà beng cậy lỗ thăm bể phốt, nếukhông đủ thì đổ thêm nước, dùng cào đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng đểbơm hút dễ dàng.

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốtvà cho máy bơm chân không hoạt động, luôn di chuyển đầu vòi bơm trong bể phốt.

- Khi hút hết phân thì rửa vòi bơm vàtháo vòi đặt vào xe.

- Trát vị trí đục lấy phân, kiểm traphương tiện

- Quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thudọn phân.

- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết vềđịa điểm qui định.

Đơn vị tính: đ/1tấn phân

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Công tác thu dọn phân xí máy

MT6.03.01

- Loại xe 1,5 tấn

1 tấn phân

152

52.551

68.022

120.724

MT6.03.02

- Loại xe 4,5 tấn

1 tấn phân

152

9.601

48.847

58.600

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG TỈNHTHANH HÓA

DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ CÔNGTÁC CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ

TT

TÊN VẬT TƯ

ĐƠN VỊ

GIÁ CHƯA CÓ VAT (ĐỒNG)

1

Đá 4x6 cm

m3

56.600

2

Đá dăm cấp phối

m3

71.500

3

Đất độn

tấn

20.000

4

Đất chôn lấp

m3

23.000

5

Điện

Kw

895

6

Đá hộc

m3

42.000

7

Bạt phủ

m2

2.500

8

Bao ni lông

bao

100

9

Basudin 40DC

lít

9.100

10

Bicarbonnic NAHCO3

kg

9.100

11

BOKASHI

kg

4.600

12

Cát đen

m3

33.400

13

Chổi xe quét

bộ

91.000

14

Dầu xả

kg

1.400

15

EM thứ cấp

lít

4.600

16

Gas

kg

13.600

17

Hóa chất DDVP

lít

11.800

18

Hóa chất diệt ruồi

lít

364.000

19

Permethin

lít

364.000

20

Sumithion 50EL

lít

11.800

21

Than họat tính

kg

4.600

22

Thùng rác nhựa

cái

682.000

23

Thuốc sát trùng

kg

91.000

24

Vôi bột

tấn

355.000

25

Vôi bột

kg

355

26

Vôi n­ước

kg

100

27

Xi măng

kg

678

Phần II

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộngqui định chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thànhmột đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ

1) Chi phí vật liệu: Là chi phí vật liệuchính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyểncần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệthống chiếu sáng công cộng. Chi phí vật liệu qui định trong tập đơn giá này đãbao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thực hiện công việc và chưa bao gồmthuế giá trị gia tăng (VAT).

2) Chi phí nhân công: Là chi phí ngày cônglao động của công nhân trực tiếp tương ứng với cấp bậc công việc để hoàn thànhmột đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính vớimức lương tối thiểu là 450.000 đồng/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lươngA.1.5 nhóm II ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính Phủ phù hợp với từng loại công việc, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiềnlương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một sốkhoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép ...) bằng 12% và một số chi phí có thểkhoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc. Nếucông việc nào được tính thêm phụ cấp khác thì bổ sung phụ cấp theo quy định.

3) Mức hao phí xe máy thi công:

Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bịchạy bằng động cơ điện, động cơ điêzen, hơi nước .. trực tiếp sử dụng để hoànthanh một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng cong cộng.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được tínhtheo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa công bố (với mức lươngtói thiểu 450.000 đồng/tháng)

II. CÁC CĂN CỨ XÁC LẬP ĐƠN GIÁ

Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 củaChính Phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lươngtrong công ty nhà nước;

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2007 củaChính Phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sángcông cộng ban hành theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005 của Bộ Xâydựng;

Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01/11/2005 hướngdẫn phương pháp lập và quả lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị của Bộ Xâydựng;

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh ThanhHóa công bố (với mức lương tói thiểu 450.000 đồng/tháng)

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắpquý II năm 2007 kèm theo thông báo số 1406/LSXD-TC ngày 29/6/2007 của liên sởXây dựng - Tài chính Thanh Hóa;

Các tài liệu khác có liên quan theo quy địnhhiện hành của nhà nước,

III. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐƠN GIÁ

Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tácduy trì hệ thống chiếu sáng công cộng và được mã hóa thống nhất. Mỗi đơn giáđược trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng, các trị số mức vàđơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó.

Chương I

: Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.

Chương II

: Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.

Chương III

: Lắp đặt các loại đèn sân vườn.

Chương IV

: Lắp đặt đèn trang trí.

Chương V

: Duy trì lưới điện chiếu sáng.

Chương VI

: Duy trì trạm đèn.

IV QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộngban hành áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Trường hợp công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng có quitrình kỹ thuật và điều kiện thực hiện khác với qui định trong tập đơn giá hoặcnhững công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng chưa được qui định đơn giáthì đơn vị thực hiện công việc trên có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giáchuyển Sở Xây dựng thẩm định để trình UBND tỉnh quyết định ban hành. Hàng nămSở Xây dựng tổng hợp các định mức, đơn giá công tác duy trì hệ thống chiếu sángcông cộng đã điều chỉnh hoặc bổ sung, báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểmtra.

Chương I

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHOÁ ĐÈN

CS.1.01.00 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỐTTHÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG.

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi500m.

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.

- Đào mà, hố móng.

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Đơn vị tính: đ/1 cột

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công

Cột bê tông cốt thép

CS.1.01.11

 - Cột cao £10m

Cột

1.136.364

261.895

1.398.258

CS.1.01.12

 - Cột cao >10m

Cột

1.954.545

290.994

2.245.540

Cột thép. cột gang

CS.1.01.13

 - Cột cao £ 8m

Cột

3.363.636

174.597

3.538.233

CS.1.01.14

 - Cột cao £ 10m

Cột

4.727.273

261.895

4.989.168

CS.1.01.15

 - Cột cao £ 12m

Cột

5.454.545

290.994

5.745.540

Lắp dựng cột đèn bằng máy

Cột bê tông cốt thép

CS.1.01.21

 - Cột cao £10m

Cột

1.136.364

145.497

282.881

1.564.741

CS.1.01.22

 - Cột cao >10m

Cột

1.954.545

203.696

282.881

2.441.122

Cột thép. cột gang

CS.1.01.23

 - Cột cao £ 8m

Cột

3.363.636

145.497

226.304

3.735.438

CS.1.01.24

 - Cột cao £ 10m

Cột

4.727.273

145.497

226.304

5.099.074

CS.1.01.25

 - Cột cao £ 12m

Cột

5.454.545

174.597

282.881

5.912.023

Vận chuyển cột đèn

Cột bê tông cốt thép

CS.1.01.31

 - Cột cao £10m

Cột

20.479

20.479

CS.1.01.32

 - Cột cao >10m

Cột

20.479

20.479

Cột thép. cột gang

CS.1.01.33

 - Cột cao £ 8m

Cột

20.479

20.479

CS.1.01.34

 - Cột cao £ 10m

Cột

20.479

20.479

CS.1.01.35

 - Cột cao £ 12m

Cột

20.479

20.479

CS.1.02.00 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT

CS.1.02.10 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT MỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trílắp đặt trong phạm vi 500m.

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, cănchỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

 Đơn vị tính: đ/1 chiếc

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp chụp đầu cột (cột mới)

CS.1.02.11

 - Cột cao £ 10,5m

Chiếc

780.000

31.280

120.590

931.870

CS.1.02.12

 - Cột cao > 10,5m

Chiếc

780.000

34.408

120.590

934.998

CS.1.02.20 LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT VÀO CỘT TẬN DỤNG(CỘT HẠ THẾ CÓ SẴN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tưđến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.

- Kéo lại bảng séc măng của dàn.

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn.

- Tháo kéo lại dây.

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện,giám sát an toàn.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặtvào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1 chiếc

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.1.02.20

Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

Chiếc

90.909

31.280

120.590

242.779

CS.1.03.00 LẮP CẦN ĐÈN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặttrong phạm vi 500m.

- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặtvào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

CS.1.03.10 LẮP CẦN ĐÈN F60

Đơn vị tính: đ/1 cần đèn

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp cần đèn F 60

CS.1.03.11

Chiều dài cần £ 2,8m

Cần

304.545

59.432

160.786

524.764

CS.1.03.12

Chiều dài cần £ 3,2m

Cần

318.182

65.688

160.786

544.657

CS.1.03.13

Chiều dài cần £ 3,6m

Cần

336.364

71.319

200.983

608.665

CS.1.03.14

Chiều dài cần £ 3,8m

Cần

363.636

78.826

200.983

643.445

CS.1.03.15

Chiều dài cần £ 4,0m

Cần

381.818

81.328

241.180

704.326

CS.1.03.16

Chiều dài cần £ 4,4m

Cần

390.909

85.082

241.180

717.171

CS.1.03.17

Chiều dài cần £ 6,0m

Cần

436.364

87.585

241.180

765.128

CS.1.03.20 LẮP CẦN ĐÈNCHỮ S

Đơn vị tính: đ/1 cần đèn

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp cần đèn chữ S

CS.1.03.21

Chiều dài cần £ 2,8m

Cần

304.545

187.681

174.363

666.590

CS.1.03.22

Chiều dài cần £ 3,2m

Cần

318.182

197.065

174.363

689.610

CS.1.03.30 LẮP CẦN ĐÈNSỢI TÓC F48

Đơn vị tính: đ/1 cần đèn

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp cần đèn sợi tóc F 48

CS.1.03.31

Chiều dài cần £ 1,5m

Cần

231.818

93.841

145.303

470.962

CS.1.03.32

Chiều dài cần £ 2,0m

Cần

240.909

93.841

145.303

480.052

CS.1.03.33

Chiều dài cần £ 2,5m

Cần

254.545

125.121

145.303

524.969

CS.1.03.34

Chiều dài cần > 2,5m

Cần

272.727

156.401

145.303

574.431

CS.1.04.10 KÉO LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trongphạm vi 500m

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật

- Lắp cố định lèo đèn trên cột

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dâyvào đèn

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính: đ/1lèo đèn

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Kéo lèo đèn

CS.1.04.11

Kéo lèo đèn đôi

Lèo

18.182

187.681

290.606

496.468

CS.1.04.12

Kéo lèo đèn ba

Lèo

27.273

250.242

484.343

761.857

CS.1.05.10 LẮP CHOÁ ĐÈN (LẮP LỐP), CHAO CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trongphạm vi 500m

- Kiểm tra, thử bóng và choá đèn

- Đấu dây vào choá, lắp choá và căn chỉnh

Đơn vị tính: đ/1 choá

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp choá đèn (lắp lốp), chao cao áp

Chóa cao áp ở độ cao

CS.1.05.11

 £ 12m

Chóa

1.000.000

31.280

120.590

1.151.870

CS.1.05.12

 > 12m

Chóa

1.000.000

43.792

120.590

1.164.382

CS.1.05.13

Chóa sợi tóc

Chóa

4.545

18.768

120.590

143.903

CS.1.05.14

Chóa huỳnh quang

Chóa

9.091

31.280

120.590

160.961

CS.1.06.00 LẮP CÁC LOẠI XÀ, SỨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạmvi 500m

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao

- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà

CS.1.06.10 ĐỤC LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP

Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp

CS.1.06.11

 - Loại xà £ 1m

Bộ

15.640

145.303

160.943

CS.1.06.12

 - Loại xà >1m

Bộ

15.640

145.303

160.943

CS.1.06.20 LẮP XÀ DỌC

Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.1.06.20

Lắp xà dọc

Bộ

93.636

78.200

145.303

317.140

CS.1.06.30 LẮP XÀ NGANGBẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp xà ngang bằng cơ giới

CS.1.06.31

 - Loại xà £ 1m

Bộ

55.455

31.280

145.303

232.037

CS.1.06.32

 - Loại xà >1m

Bộ

79.091

43.792

145.303

268.186

CS.1.06.40 LẮP XÀ NGANGBẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp xà ngang bằng thủ công

CS.1.06.41

 - Loại xà £ 1m

Bộ

55.455

62.560

118.015

CS.1.06.42

 - Loại xà >1m

Bộ

79.091

93.841

172.931

Ghi chú:

- Nếu lắp xà kép, xà néothì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2.

- Đơn giá trên tính chocột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì chi phí nhân công điều chỉnh với hệsố 0,8.

CS.1.07.00 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA, BỘ NÉO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạmvi 500m

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

CS.1.07.10 LÀM TIẾP ĐỊACHO CỘT ĐIỆN

 Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.1.07.10

Làm tiếp địa cho cột điện

Bộ

136.364

29.403

19.654

185.421

CS.1.07.20 LÀM TIẾP ĐỊALẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM

 Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.1.07.20

Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm

Bộ

136.364

25.024

39.308

200.696

CS.1.07.30 LÀM TIẾP ĐỊALẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO

 Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.1.07.30

Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo

Bộ

136.364

31.280

184.611

352.255

CS.1.07.40 LẮP BỘ NÉOCHẰNG

 Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.1.07.40

Lắp bộ néo chằng

Bộ

318.182

187.681

19.654

525.517

Chương II

KÉO DÂY, KÉO CÁP – LÀM ĐẦU CÁPKHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT – ĐÁNH SỐ CỘT – LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT – LUỒNDÂY LÊN ĐÈN – LẮP TỦ ĐIỆN

CS.2.01.10 KÉODÂY TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí

- Cảnh giới, giám sát an toàn

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độvõng, căn chỉnh tăng đơ

- Buộc dây cố định trên sứ, sử lý các đầucáp

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đ/100m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng

CS.2.01.11

 6 ¸ 25mm2

100m

2.491.364

93.841

242.171

2.827.375

CS.2.01.12

 26 ¸ 50mm2

100m

3.229.545

156.401

968.685

4.354.631

Ghi chú:

- Kéo dây tiết diện > 50 mm2 thìđịnh mức nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

CS.2.02.00 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác địnhpha

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

CS.2.02.10 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ

 Đơn vị tính:đ/1 đầu cáp

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.02.10

Làm đầu cáp khô

đầucáp

4.545

51.925

56.471

CS.2.02.20 LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ

 Đơn vị tính: đ/1 cầuchì

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.02.20

Lắp cầu chì đuôi cá

Cầuchì

4.545

14.550

19.095

CS.2.03.10 RẢI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm,đưa cáp vào vị trí

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

 Đơn vị tính: đ/100m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.03.10

Làm đầu cáp khô

100 m

10.150.000

87.298

10.237.298

CS.2.04.10 LUỒN CÁP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp

- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trongcột

- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đ/1 đầu cáp

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.04.10

Luồn cáp cửa cột

đầucáp

14.550

14.550

CS.2.05.10 ĐÁNH SỐ CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, pha sơn,phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/10 cột

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.05.10

Đánh số cột

10 cột

18.909

134.593

153.502

CS.2.06.00 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột

- Định vị và lắp bulông

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.

CS.2.06.10 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT

Đơn vị tính: đ/1 bảng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.06.10

Lắp bảng điện cửa cột

Bảng

181.818

15.640

197.458

CS.2.06.20 LẮP CỬA CỘT

Đơn vị tính: đ/1 cửa

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.06.20

Lắp cửa cột

Cửa

42.225

17.460

10.315

70.000

CS.2.07.10 LUỒN DÂY LÊN ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới,lồng dây, đấu dây.

Đơn vị tính: đ/100 m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.07.10

Luồn dây lên đèn

100 m

138.409

145.497

968.685

1.252.591

CS.2.08.00 LẮP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xác định vịtrí

- Đo khoảng cách, cốđịnh lắp đặt giá

- Kiểm tra tủ, lắp đặttủ, đấu cáp vào tủ

- Kiểm tra hoàn thiện vàđóng thử.

CS.2.08.10 LẮP GIÁ ĐỠ TỦ

Đơn vị tính: đ/1 giá đỡ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.08.10

Lắp giá đỡ tủ

Giá đỡ

363.636

145.497

509.133

CS.2.08.20 LẮP ĐẶT TỦ

Đơn vị tính: đ/1 tủ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.2.08.20

Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng

Tủ

11.818.182

136.767

11.954.949

Ghi chú: Trường hợp lắp đặt tủđiện ở độ cao ³ 2m được bổ sung định mức máy thi công (xe thang) bằng 0,2 ca

Chương III

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN

CS.3.01.10 LẮP DỰNG CỘTĐÈN SÂN VƯỜN (H = 8,5M)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi30m

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnhbàn giao.

Đơn vị tính: 1 cột

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.3.01.11

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công

Cột

2.545.455

375.362

2.920.817

CS.3.01.12

Lắp dựng cột đèn bằng cơ giới

Cột

2.545.455

218.961

282.881

3.047.296

CS.3.02.10 LẮP ĐẶT ĐÈNLỒNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng,đấu nối dây nguồn

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/1bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.3.02.10

Lắp đặt đèn lồng

Bộ

681.818

37.536

145.303

864.657

CS.3.03.10 LẮP ĐẶT ĐÈNCẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đ/1bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.3.03.11

Lắp đặt đèn cầu

Bộ

545.455

12.512

145.303

703.269

CS.3.03.12

Lắp đặt đèn nấm

Bộ

454.545

18.768

145.303

618.616

CS.3.03.13

Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ

Bộ

454.545

37.536

492.082

Chương IV

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 LẮP ĐÈN MÀU NGANG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầunối . . .

- Cảnh giới, kéo dây đui, lắp đèn, lắp thiết bịđóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.01.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC NGANG ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đ/100 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn bóng ốc ngang đường

CS.4.01.11

 - Ngang đường

100 bóng

254.545

375.362

968.685

1.598.593

CS.4.01.12

 - Ngã 3 – ngã 4

100 bóng

354.545

500.483

1.453.028

2.308.056

CS.4.01.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN NGANG ĐƯỜNG

 Đơn vị tính: đ/10 m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân

công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn dây rắn ngang đường

CS.4.01.21

 - Ngang đường

10m

177.273

125.121

290.606

592.999

CS.4.01.22

 - Ngã 3 – ngã 4

10m

177.273

187.681

484.343

849.296

CS.4.02.00 LẮP ĐÈN TRANGTRÍ VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt

- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầunối

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.02.10 LẮPĐÈN BÓNG ỐC VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đ/100 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc - Điều kiện làm việc

CS.4.02.11

 - H < 3m

100 bóng

181.818

312.802

1.144.294

1.638.914

CS.4.02.12

 - H > 3m

100 bóng

181.818

406.642

1.716.441

2.304.902

CS.4.02.20 LẮP ĐÈN DÂYRẮN VIỀN KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đ/10 m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc - Điều kiện làm việc

CS.4.02.21

 - H < 3m

10m

177.273

174.597

228.859

580.728

CS.4.02.22

 - H > 3m

10m

177.273

232.795

457.718

867.786

CS.4.03.00 LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ CÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắpđặt

- Trải dây đèn lên cây

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.03.10 LẮPĐÈN BÓNG ỐC TRANG TRÍ CÂY

Đơn vị tính: đ/100 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn bóng ốc trang trí cây - Điều kiện làm việc

CS.4.03.11

 - H < 3m

100 bóng

181.818

218.961

193.737

594.517

CS.4.03.12

 - H ³ 3m

100 bóng

181.818

312.802

387.474

882.094

CS.4.03.20 LẮPĐÈN BÓNG 3W TRANG TRÍ CÂY

Đơn vị tính:đ/1dây (100 bóng)

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng - Điều kiện làm việc

CS.4.03.21

 - H < 3m

Dây

45.455

31.280

67.808

144.543

CS.4.03.22

 - H ³ 3m

Dây

45.455

43.792

145.303

234.550

CS.4.04.00 LẮP ĐÈN MÀUVIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiệnđến vị trí lắp đặt

- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc.

CS.4.04.10 LẮPĐÈN BÓNG ỐC VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

 Đơn vị tính: đ/100 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng - Điều kiện làm việc

CS.4.04.11

 - H < 3m

100 bóng

181.818

250.242

774.948

1.207.008

CS.4.04.12

 - H ³ 3m

100 bóng

181.818

325.314

1.162.422

1.669.554

CS.4.04.20 LẮP ĐÈN DÂYRẮN VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: 10 m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng - Điều kiện làm việc

CS.4.04.21

 - H < 3m

10m

177.273

62.560

145.303

385.136

CS.4.04.22

 - H ³ 3m

10m

177.273

81.328

290.606

549.207

CS.4.04.30 LẮP ĐÈN ỐNGVIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đ/10 m

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng - Điều kiện làm việc

CS.4.04.31

 - H < 3m

10m

818.182

187.681

193.737

1.199.600

CS.4.04.32

 - H ³ 3m

10m

818.182

250.242

387.474

1.455.897

CS.4.05.00 LẮP ĐÈN PHACHIẾU SÁNG TRANG TRÍ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắpđặt

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vịtrí thiết kế

- Kéo dây nguồn đấu điện

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

CS.4.05.10 LẮPĐÈN PHA TRÊN CẠN

 Đơn vị tính: đ/1bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn pha trên cạn - Điều kiện làm việc

CS.4.05.11

 - H < 3m

Bộ

909.091

62.560

171.644

1.143.295

CS.4.05.12

 - H ³ 3m

Bộ

909.091

81.328

205.973

1.196.392

CS.4.05.20 LẮP ĐÈN PHADƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đ/1 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.4.05.20

Lắp đèn pha dưới nước

Bộ

909.091

112.609

1.021.700

CS.4.06.00 LẮP KHUNG HOAVĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắpđặt

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố địnhvào giá

- Kiểm tra, hoàn chỉnh

CS.4.06.10 LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC 1M X 2M

 Đơn vị tính: đ/1bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp khung kích thước 1m x 2m

- Điều kiện làm việc

CS.4.06.11

 - H < 3m

Bộ

331.818

93.841

154.990

580.648

CS.4.06.12

 - H ³ 3m

Bộ

331.818

125.121

232.484

689.423

CS.4.06.20 LẮP KHUNGKÍCH THƯỚC > 1M X 2M

 Đơn vị tính: đ/1bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp khung kích thước >1m x 2m - Điều kiện làm việc bình thường

CS.4.06.21

 - H < 3m

Bộ

272.727

125.121

193.737

591.585

CS.4.06.22

 - H ³ 3m

Bộ

272.727

162.657

290.606

725.990

CS.4.07.10 LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẤP NHÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắpđặt

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điềukhiển.

 Đơn vị tính: 1bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp bộ điều khiển nhấp nháy - Số lượng

CS.4.07.11

 2 – 3 kênh

Bộ

363.636

62.560

426.197

CS.4.07.12

 ³ 4 kênh

Bộ

454.545

93.841

548.386

Ghi chú: - Công tác duy trì đèntrang trí tính theo định mức duy trì hệ thống đèn công cộng. Mỗi điểm đóng cắtđèn tương đương với đóng cắt một trạm.

- Đối với công tác tháodỡ đèn trang trí thì định mức được áp dụng hệ số bằng 0,2 định mức lắp đặt đèntrang trí.

Chương V

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS.5.01.00 THAY BÓNG ĐÈNSỢI TÓC, ĐÈN CAO ÁP, ĐÈN ỐNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểmthay lắp

- Cảnh giới đảm bảo giao thông

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới

- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.01.10 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/20 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.01.10

Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

20 bóng

88.773

209.516

298.289

CS.5.01.20 THAY BÓNG CAOÁP

CS.5.01.2A THAY BÓNG CAOÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/20 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc

- Chiều cao cột

CS.5.01.21

 < 14m

20 bóng

2.766.364

250.242

968.685

3.985.290

CS.5.01.22

 14 - <18m

20 bóng

2.766.364

312.802

1.152.452

4.231.618

CS.5.01.23

 18 - 24m

20 bóng

2.766.364

437.923

1.248.490

4.452.776

CS.5.01.2B THAY BÓNG CAOÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/20 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.01.2b

Thay bóng cao áp bằng thủ công - Chiều cao cột < 10m

20 bóng

2.904.682

450.435

3.355.117

CS.5.01.30 THAY BÓNG ĐÈNỐNG

CS.5.01.3A THAY BÓNG ĐÈNỐNG BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đ/20 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.01.3a

Thay bóng đèn ống bằng cơ giới

20 bóng

219.091

232.795

968.685

1.420.571

CS.5.01.3B THAY BÓNG ĐÈNỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính đ/20 bóng

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.01.3b

Thay bóng đèn ống bằng thủ công

20 bóng

230.045

419.032

649.077

CS.5.02.00 THAY CHOÁ ĐÈN(LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốpmới

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.02.10 THAY CHOÁ ĐÈN(LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

 Đơn vị tính: đ/10 lốp

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới

Thay lốp đơn độ cao

CS.5.02.11

 < 10m

10 lốp

5.454.545

688.164

1.532.218

7.674.928

CS.5.02.12

 10 ¸ <18m

10 lốp

5.454.545

750.725

1.607.864

7.813.134

CS.5.02.13

 18 ¸ 24m

10 lốp

5.454.545

813.285

2.016.792

8.284.622

Thay lốp kép độ cao

CS.5.02.14

 < 10m

10 lốp

6.363.636

1.169.879

1.532.218

9.065.733

CS.5.02.15

 10 ¸ <18m

10 lốp

6.363.636

1.219.927

1.607.864

9.191.428

CS.5.02.16

 18 ¸ 24m

10 lốp

6.363.636

1.288.744

2.016.792

9.669.172

CS.5.02.20 THAY CHOÁ ĐÈN(LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/10 lốp

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.02.20

Thay choá đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công – Chiều cao cột < 10m

10 lốp

5.727.273

1.251.208

6.978.480

CS.5.03.00 THAY CHẤN LƯU(HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

CS.5.03.10 THAYCHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

 Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng cơ giới

 Chiều cao cột

CS.5.03.11

 < 10m

Bộ

140.591

62.560

153.222

356.373

CS.5.03.12

 10 ¸ <14m

Bộ

140.591

68.816

176.865

386.272

CS.5.03.13

 14 ¸ <18m

Bộ

140.591

87.585

192.944

421.119

CS.5.03.14

 18 ¸ 24m

Bộ

140.591

93.841

240.094

474.526

CS.5.03.20 THAY CHẤN LƯU(HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.03.20

Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng không đồng bộ bằng thủ công - Chiều cao cột < 10m

Bộ

147.620

112.609

260.229

CS.5.03.30 THAY CHẤN LƯU

Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Thay chấn lưu -Chiều cao cột

CS.5.03.31

 < 10m

Bộ

18.182

56.304

137.900

212.386

CS.5.03.32

 10 ¸ <14m

Bộ

18.182

62.560

144.708

225.450

CS.5.03.33

 14 ¸ <18m

Bộ

18.182

81.328

160.786

260.297

CS.5.03.34

 18 ¸ 24m

Bộ

18.182

87.585

201.679

307.446

CS.5.03.40 THAY BỘ MỒI

 Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Thay bộ mồi - Chiều cao cột

CS.5.03.41

 < 10m

Bộ

90.909

62.560

153.222

306.691

CS.5.03.42

 10 ¸ <14m

Bộ

90.909

68.816

160.786

320.512

CS.5.03.43

 14 ¸ <18m

Bộ

90.909

87.585

176.865

355.359

CS.5.03.44

 18 ¸ 24m

Bộ

90.909

93.841

220.887

405.636

CS.5.03.50 THAY CHẤNLƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

 Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

Thay chấn lưu -Chiều cao cột

CS.5.03.51

 < 10m

Bộ

113.318

87.585

214.511

415.413

CS.5.03.52

 10 ¸ <14m

Bộ

113.318

96.343

241.180

450.841

CS.5.03.53

 14 ¸ <18m

Bộ

113.318

122.618

241.180

477.116

CS.5.03.54

 18 ¸ 24m

Bộ

113.318

131.377

288.113

532.808

CS.5.03.60 THAY CHẤNLƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG

 Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.03.60

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công - Chiều cao cột < 10m

Bộ

118.984

157.652

276.636

CS.5.04.00 THAY CÁC LOẠIXÀ

Thành phần công việc:

- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2dây hoặc cáp)

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dâykhác trên cột

- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà(đối với các loại xà có sứ).

CS.5.04.10 THAYBỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2M CÓ SỨ

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.04.10

Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ

Bộ

319.636

168.913

154.990

643.539

CS.5.04.20 THAY BỘ XÀKÉP DÀI 1,2M CÓ SỨ

Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.04.20

Thay bộ xà kép dài 1,2m – 4 sứ

Bộ

862.909

187.681

174.363

1.224.954

CS.5.04.30 THAY BỘ XÀDÀI 0,6M CÓ SỨ

Đơn vị tính: đ/01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị

Vật liệu

Nhân công

Máy

Đơn giá

CS.5.04.30

Thay bộ xà dài 0,6m có sứ

Bộ

196.182

156.401

154.990

507.572

CS.5.04.40 THAY BỘ XÀĐƠN DÀI 1,2M KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: 01 bộ

Mã hiệu

Danh mục đơn giá

Đơn vị