BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4849/TM-XNK
V/v thuế nhập khẩu đối với hàng hoá của Slovenia”

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Ha Sa

Trả lời công văn số 0287/CV-HS ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Công ty TNHH Ha Sa đề nghị hướng dẫn việc áp dụng thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu từ Slovenia, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

- Theo thông báo tại công văn số 5312 TC/CST ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Bộ Tài chính, kể từ ngày 6 tháng 5 năm 2004 hàng hoá nhập khẩu từ Slovenia được áp dụng trị giá tính thuế theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và Thương mại (GATT) theo hướng dẫn tại Thông tư số 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính.

- Về thuế suất: Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2004 Slovenia chính thức trở thành thành viên của EU do đó, hàng háo nhập khẩu từ Slovenia được hưởng mức thuế suất ưu đãi (tối huệ quốc - MFN).

Bộ Thương mại xin thông báo để Công ty TNHH Ha Sa biết và thực hiện.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh