BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 485/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

- Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office);
(360 Kim Mã, Hà Nội)
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 15. 2013/JICA-EQE ngày 10/01/2013 của Cơ quanHợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA Vietnam office) về việc miễn thuế 03 kiện hànggửi từ Nhật đến Việt Nam cho Ông SETA Bunji chuyên gia làm việc tại Dự án Pháttriển Rừng đầu nguồn Tây Bắc của JICA. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Căncứ Điều 6 Luật xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căncứ Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ;

Căncứ Điều 6 Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế số 41/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căncứ Điều 4 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căncứ Hiệp định về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ Việt Nam vàChính phủ Nhật Bản về quy chế đối với các chuyên gia và văn phòng thực hiện dựán hợp tác kỹ thuật tại Việt Nam ký ngày 20/10/1998.

Đềnghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể hồ sơ gốc hàng nhập khẩu củaÔng SETA Bunji chuyên gia làm việc tại Dự án Phát triển Rừng đầu nguồn Tây Bắccủa JICA nếu thỏa mãn các điều kiện nêu tại Điểm b (i) Khoản 1 Điều VI Hiệpđịnh về hợp tác kỹ thuật giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vàChính phủ Nhật Bản thì xem xét giải quyết miễn thuế theo đúng quy định.

Tổngcục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường