BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 485/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm, năng lượng và môi trường
(82 Nguyễn Ngọc Nại, Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời văn bản đề ngày 20/6/2007 của Công ty TNHH Công nghệthực phẩm, năng lượng và môi trường về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

1. Tại điểm 1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định:“Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu”.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và đượckhấu trừ/hoàn thuế GTGT phải có đủ bốn điều kiện:

- Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hảiquan đã xuất khẩu.

- Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

- Hóa đơn GTGT

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có lô hàng xuất khẩuthì:

- Trường hợp Công ty xuất khẩu trực tiếp cho người mua ở nướcngoài thì Công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 0%.

- Trường hợp Công xuất khẩu tại chỗ cho thương nhân Việt Namkhác theo chỉ định của người mua nước ngoài theo quy định của pháp luật thươngmại thì Công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất thuế GTGT 0%. Nếu Công ty khôngcó đủ một trong các thủ tục, hồ sơ nêu trên thì phải tính và nộp thuế GTGT nhưhàng hóa tiêu dùng nội địa.

2. Tại khoản 2 Điều 12 Luật Kế toán quy định:“Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếngnước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính ở Việt Namthì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty xuất hóa đơn GTGT chongười mua nước ngoài có thể sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng Anh, không đượcsử dụng hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương