TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4855/CT-TTHT
V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại Dương Vy
Địa chỉ: 9 Trà Khúc Phường 02, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0301691713

Trả lời văn thư 27/CV-DV ngày 04/6/2014của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

“Trường hợp hóa đơn đã lậpvà giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và ngườimua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phảilập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời ngườibán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) sốlượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trịgia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán vàngười mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơnđiều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT (có hiệu lực thi hành từ ngày01/01/2014):

+ Tại Khoản 1 Điều 4 quy định đối tượng không chịuthuế GTGT:

“Sản phẩm trồng trọt (baogồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưachế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức,cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Các sản phẩm mới qua sơ chếthông thường là sảnphẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ,tách hạt, tách cọng, cắt,ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quảntheo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnhhoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác.

…”.

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp khôngphải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“Doanh nghiệp, hợp tác xãnộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sảnphẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thươngmại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bánlà giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp,hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sảnchưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thườngcho các đối tượng khác nhưhộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộpthuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh,doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháptính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôitrồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thôngthường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theo tỷ lệ1% trên doanh thu.

Trường hợp sản phẩm trồngtrọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơchế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tínhthuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kêkhai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản này.”.

Căn cứcông văn số 7062 /BTC-TCT ngày 29/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuếGTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản,

Trường hợp Công ty nộp thuếGTGT theo phương pháp khấu trừ, kinh doanh mặt hàng cám mì (được tạo ra từ quá trìnhxay xát lúa mì) là sản phẩm trồng trọt chưachế biến thành các sản phẩm khác nếu bán cho các Doanh nghiệp, Hợptác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phảikê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp Công ty bán mặt hàng nêu trên cho hộ,cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuếGTGT theo mức thuế suất 5%.

Trường hợp từ ngày 01/01/2014Công ty mua, bánmặt hàng nêu trênvới các Doanhnghiệp, Hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại và bên bán đã lậphóa đơn GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% thì hai bên mua, bán phải lậpbiên bản điều chỉnh và bên bán lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất từ 5%thành không phải tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- P.KT 1;
- Lưu (TTHT, HC).
1740/2014 NVTrường

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga