BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 4857/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty liên doanh giao nhận và tiếp vận Indo – Trans Logistics Việt Nam

Trả lời Công văn số 0208/07 ngày 02/8/2007của Chi nhánh Công ty liên doanh giao nhận và tiếp vận Indo – Trans LogisticsViệt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Trường hợp nếu Công ty ký hợp đồng thựchiện dịch vụ giao nhận, tiếp vận hàng hóa xuất nhập khẩu cho khách hàng, tạihợp đồng có quy định cụ thể Công ty sẽ thanh toán hộ cho khách hàng các khoảnchi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa (như phí xử lý hàng hóa, phí lưukho bãi, thuế …) và chứng từ của các khoản chi phí này mang tên khách hàng;trên cơ sở các chứng từ này khách hàng sẽ thanh toán lại cho Công ty và phídịch vụ hải quan Công ty được hưởng.

Như vậy, khoản chi phí Công ty thanhtoán thay cho khách hàng sau đó được khách hàng thanh toán lại trong trường hợpnày được coi là khoản chi hộ, thu hộ. Công ty sử dụng phí chi, phiếu thu để làmchứng từ thanh toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi nhánh Côngty liên doanh giao nhận và tiếp vận Indo – Trans Logistics Việt Nam được biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương