VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------------
V/v: Viện KHNN Việt Nam tiếp nhận 01 xe ô tô do Hàn Quốc viện trợ.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4262/BKHĐT-KTĐN ngày 01 tháng 7 năm 2011) về việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NNPTNT) tiếp nhận 01 xe ô tô do Tổng Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Bộ NNPTNT nhập khẩu 01 xe ô tô Huyndai, 12 chỗ, mới 100%, tay lái thuận, trị giá 30.000 USD, sản xuất tại Hàn Quốc để thực hiện dự án 'Nông nghiệp quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam' do Tổng Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại cho Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ NNPTNT.
2. Bộ NNPTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng khoản viện trợ theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Viện KHNN Việt Nam;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- VPCP: BTCN, các PCN (để biết),
- Các Vụ TH, KTTH và Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3), G.25
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc