BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 485TCT/PCCS
V/v: Xác định giá tính thuế GTGT, TNDN đối với xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn 822/CT-THDT ngày 05/11/2004 của Cục thuếtỉnh Thái Nguyên về việc xác định giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với xe haibánh gắn máy bán khuyến mại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003 của Chính phủ về thuế giá trị gia tăng thì: “Cơ sở đại lý bán hàngtheo các hình thức phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đạilý và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý. Cơ sở bán đại lý đúng giátheo quy định của bên chủ hàng, hưởng hoa hồng nếu bán giá thấp hơn giá quyđịnh của chủ hàng thì phải kê khai, nộp thuế theo giá bán do chủ hàng quyđịnh.”

Theo quy định trên thì trường hợp các doanh nghiệp làm đạilý bán hàng đúng giá nhưng bán sai giá quy định của công ty (bán giá cao hơnhoặc thấp hơn giá quy định của công ty) thì xử lý như sau:

- Bán hàng cao hơn mức giá đã khuyến mại của công ty thì doanhnghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán ghi trên hóa đơn.

- Bán thấp hơn mức giá đã khuyến mại của công ty thì doanhnghiệp phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo giá khuyến mại của công ty.

Trường hợp cơ sở đại lý bán sai giá quy định của công ty thìngoài việc phải truy thu thuế còn bị phạt vi phạm hành chính về thuế theo quyđịnh hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương