BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
(Địa chỉ: Tầng 15, Tháp tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP. HCM)

Trả lời công văn số 494/2014/CV-KTVCSC ngày 05/12/2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt vềchi phí lãi vay năm 2008, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm g khoản 1 Điều 9 Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003 quy định các khoảnchi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm:“g) Chi trả lãitiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hóa,dịch vụ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, của các tổ chức kinh tếtheo lãi suất thực tế; chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãisuất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất chovay của ngân hàng thương mại tại thời điểm vay;”.

Tại khoản 7 Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế thu nhập doanh nghiệpquy định cáckhoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế bao gồm: “7. Chitrả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức tín dụng, tổ chức tàichính, các tổ chức kinh tế theolãi suất thực tế; chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suấtthực tế, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàngthương mại tại thời điểm vay.

Căn cứ theo quy định của Luật thuếTNDN số 09/2003/QH11 ngày 17/06/2003, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ thì khoản chi phí được tính vào chi phí được trừ khixác định thu nhập chịu thuế là: Phần chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinhdoanh hànghóa, dịch vụ của các tổ chứctín dụng, các tổ chức tài chính, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế; Chitrả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợpđồng vay nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của ngân hàngthương mại tại thời điểm vay.

Trường hợp năm 2008 Công ty cổphần Chứng khoán Bản Việt có vay vốn củaCông ty cổ phần Công nghiệp - Thương mại Masan và có chi trả lãi tiền vay theomức lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay thì việc xác định khoản chi trảlãi tiền vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không bị khống chếtheo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11ngày 17/06/2003 và khoản 7 Điều 5 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để đơn vịđược biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiệntheo quy định của văn bản quy phạm pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ: CST, TCNH, PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS(3b)).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn