BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/BXD-KHCN
V/v Xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kínhgửi: Công ty TNHH một thành viên Keangnam- Vina

Bộ Xây dựng nhậnđược công văn số CV-KNE-11-2009 ngày 03/11/2009 của Công ty TNHH một thành viênKeangnam- Vina về việc đề nghị xác nhận vật tư xây dựng trong nước chưa sảnxuất được để nhập khẩu thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh Tổ hợpkhách sạn - thương mại - văn phòng công viên thiên niên kỷ Keangnam-Hà Nội tạilô đất E6, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. Sau khinghiên cứu xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối chiếu vớidanh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tưsố 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc “Hướngdẫn thực hiện một số quy định về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng”, Bộ Xâydựng xác nhận các loại vật tư xây dựng dùng cho công trình Keangnam HanoiLandmark Tower, gồm: các loại đá cẩm thạch có tính thẩm mỹ cao, chống trơn trượt,không xước, chống rêu mốc; các loại ống thép chịu áp lực lớn, chịu nhiệt cao;và các loại gạch ốp lát có tính thẩm mỹ cao, chống trơn trượt, không xước, chịulực cao (theo phụ lục đính kèm) thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh “Tổhợp khách sạn - thương mại - văn phòng công viên thiên niên kỷ Keangnam- Hà Nội”là vật tư xây dựng đồng bộ trong nước chưa sản xuất được.

Trên đây là xácnhận của Bộ Xây dựng để Công ty TNHH một thành viên Keangnam- Vina làm cơ sởnhập khẩu các sản phẩm trên theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hòa