TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 486/QSQL-GQ4 V/v vướng mắc liên quan hóa đơn bên thứ ba C/O form E

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật An Hưng

Trả lời công văn số 1701/AHE-XNK ngày 27/2/2017 của Công ty TNHH Kỹ thuật An Hưng v/v hóa đơn bên thứ ba C/O mẫu E, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều kiện để được xem xét chấp nhận đối với C/O mẫu E trong trường hợp hóa đơn thương mại được phát hành bởi bên thứ ba được quy định cụ thể tại Điều 23 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương và hướng dẫn tại công văn số 2706/TCHQ-GSQL ngày 7/6/2011 và công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan.

Do vậy, Công ty căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ cụ thể từng lô hàng nhập khẩu để xác định tính hợp lệ của C/O trước khi nộp cho cơ quan hải quan. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ cơ quan hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Kỹ thuật An Hưng được biết./.

Nơi nhận:- Như trên;

KT. CỤC TRƯỞNG