BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 486/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với công trình XDCB có nguồn đóng góp của nhân dân

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 504/CT-KK &KTT ngày 07/09/2007 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về chính sách thuếđối với công trình XDCB, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.15 mục IIphần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuếGTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:“Duytu, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trìnhphục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đónggóp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được Nhà nước cấp hỗtrợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình” khôngthuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định trên, trường hợpnhà thầu ký hợp đồng với chủ đầu tư thi công công trình xây dựng cơ bản, sử dụngbằng nguồn vốn vay WB, vốn đóng góp của nhân dân và vốn hỗ trợ của Ngân sáchNhà nước nhưng chủ yếu cơ cấu vốn vay của WB (chiếm tỷ trọng 90% tổng vốn đầutư); đối với công trình sửa chữa thường xuyên đường bộ do Ngân sách Nhà nước cấpphát 100% vốn thì hoạt động xây dựng công trình trên thuộc đối tượng chịu thuếGTGT. Khi công trình hoàn thành bàn giao thì nhà thầu phải lập hóa đơn GTGT chochủ đầu tư ghi tổng giá trị công trình tại thời điểm bàn giao với thuế suấtGTGT 10%. Trường hợp công trình đã được nghiệm thu, quyết toán thì xử lý nhưsau:

- Đối với phần khối lượng do dân tựlàm sử dụng nhân công, vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ, khối lượng của nhữnghạng mục công trình sử dụng kinh phí đóng góp của nhân dân được lập dự toánriêng, không được chủ đầu tư thanh toán phần thuế GTGT thì không thực hiện truythu.

- Đối với công trình sửa chữa thườngxuyên đường bộ do Ngân sách Nhà nước cấp phát 100% vốn, khi lập dự toán chủ đầutư không lập dự toán cho phần thuế GTGT đầu ra thì không truy thu thuế GTGT đốivới nhà thầu thực hiện công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnhYên Bái biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế; Vụ Chính sách thuế; Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Tài chính đối ngoại;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT; CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương