VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 486/VPCP-NN
V/v nhập khẩu phân bón qua khu vực Bát Xát, Lào Cai

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (văn bản số 0154/BCT-XNK ngày4 tháng 01 năm 2008) về việc nhập khẩu phân bón qua khu vực Bát Xát, Lào Cai,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý tiếp tục thông quan phân bón nhập khẩu đi qua địa bànbiên giới tỉnh Lào Cai nhằm chủ động điều tiết thị trường phân bón trong nước.Bộ Công Thương quyết định thời gian nhập khẩu và chủ trì phối hợp với Bộ Tưlệnh Bộ đội biên phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Ủy ban nhân dân tỉnhLào Cai để thống nhất địa điểm nhập khẩu, công tác quản lý biên giới không đểlợi dụng nhập lậu hàng hóa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, Ủy bannhân dân tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, NN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý