BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 486/XNK-CN
V/v nhập khẩu dầu khoáng phục vụ sản xuất sản phẩm

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH VINA BUHMWOO
(Khu CN Nh
ơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/VBC-BCT của Công ty TNHH VINA BUHMWOOvề quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đầu tư số 472023000192 của Công ty doBan Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai cấp;

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt độngxuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khu và tiêu thụ sản phẩm của doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, Công ty TNHH VINA BUHMWOO được nhập khẩu dầu khoángđã tinh chế để sản xuất dầu bôi trơn (mã HS: 27101941) và một số nguyên liệuthuộc nhóm 2710 để phục vụ hoạt động sản xuấtcác loại dầu nhờn để gia công kim loại theo mục tiêu đầu tư quy định tại Giy chứng nhận đầu tư nêu trên của Công ty.

2. Công ty TNHH VINA BUHMWOO làm thủ tục nhậpkhẩu dầu khoáng nêu trên trực tiếp tại cơquan Hải quan và chỉ sử dụng các loại dầu này phục vụ sản xuất tại nhà máy củaCông ty, không nhượng bán kinh doanh trên thị trường hoặc sử dụng vào mục đíchkhác.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để Công ty biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
-
Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
-
Lưu: VT, CN,

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải