VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4860/VPCP-KGVX
V/v xây dựng tiêu chí xác định và cơ chế, chính sách đối với trường đại học trọng điểm

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về việc xây dựng trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, Phó Thủ tướngVũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, phối hợp với cáccơ quan liên quan đề xuất tiêu chí xác định và các cơ chế, chính sách đối vớitrường đại học trọng điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian tới, trongkhi chưa ban hành được tiêu chí xác định và cơ chế, chính sách đối với cáctrường đại học trọng điểm thì tạm dừng việc xem xét, công nhận bổ sung thêm cáctrường đại học vào danh sách trường đại học trọng điểm hiện đã có.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đàotạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b). QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định