B TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4861/TCT-CSV/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận

Trả lời Công văn số 1612/CT-TTHT ngày 29/05/2014 của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận về quản lý thuế đốivới sản phẩm tổ yến, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 2 Chương I Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến quy định:

“1. Nuôi chim yến: là hoạt động dẫn dụ và khai thác t của chim yến (tổyến)...

3. Nhà nuôi chim yến: là công trình xây dựng được cảitạo hoặc xây mới nhm mục đích làm nơi dn dụ đ chim yến trú ngụ và làm t.

4. Dn dụ chim yến: là việc sử dụng thiếtbị âm thanh để hấp dẫn chim yến trú ngụ và làm t.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Khoản 1 Điều 4 Chương I quy định đối tượng không chịuthuế giá trị gia tăng:

“Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chănnuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khu.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phẩm mới đượclàm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng,ct, ướp muối, bảo quản lạnh (ướp lạnh,đông lạnh), bảo quản bng khísunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất đ tránh thi rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnhhoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thườngkhác...”

+ Tại Khoản 5 Điều 5 Chương I quy định:

“Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ bán sản phm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉqua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mạikhông phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trênhóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòngthuế sut vàthuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theophương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉqua sơ chế thôngthường cho các đi tượng khác như hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thìphải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điu 10 Thông tư này.

Hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chứckinh tế khác nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT khi bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trng, đánh bt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉqua sơ chế thông thường ở khâu kinh doanh thương mại thì kê khai, tính nộp thuế GTGT theotỷ lệ 1% trên doanh thu.”

- Tại Điều 2 Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tài nguyên và hướng dn thi hành nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của luật thuế tài nguyênquy định:

“Đối tượng chịu thuế tài nguyên theo quy định tại Thông tưnày là các tài nguyên thiên nhiên trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyn kinh tế và thềm lục địa thuộc chủquyn và quyn tài phán của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:

7. Hải sản tự nhiên, gồm động vật và thựcvật bin;

8. Nước thiên nhiên, bao gồm nước mặtvà nước dưới đất;

9. Yến sào thiên nhiên; ”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiếnxử lý của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận nêu tại Công văn số 1612/CT-TTHT ngày29/05/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).7

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân