BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 4862/BGDĐT-KHTC
V/v triển khai nhập liệu, duy trì Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2014

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo ph cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố;
-
Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố.

Để duy trì có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC) trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đ nghị Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các tỉnh, thành phố triển khai một số nộidung sau:

1. Chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã nêu tại Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14tháng 10 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc hưng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; báocáo kết quả triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC từ cấp xã, huyện đến cấp tỉnh/thành phố về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quy định một đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì công tác PCGD-XMC ởtừng cấp xã, huyện, tỉnh. Các đơn vịđầu mối chịu trách nhiệm đốc thúc việcnhập dữ liệu đúng thời hạn, làm sạch số liệu và khai thác số liệu phục vụ cho công tác quản lý. Đơn vị đu miđăng ký địa chỉ email, số điện thoại để thuậntiện trong công tác chỉ đạo của các cấp.

3. Đến ngày 01 tháng 9 hằng năm hệ thốngs tự động khaibáo năm làm việc mới đ các địa phươngnhập số liệu.

4. Năm 2013 một số tỉnh, thành phố chưa số liệu trong phần mềm quản lý PCGD-XMC. Đề nghị Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp tỉnh chỉ đạo các địaphương điều tra đầy đủ số liệu và cập nhật vào hệ thống (Danh sách các tỉnh chưa gửi báo cáo PCGD-XMC năm 2013 gửi kèm Công văn).

Bộ GDĐT sẽ t chứckim tra công nhận và công nhận lại đốivới các đơn vị đạt chuẩn PCGD-XMC trên sở dữ liệu đưc cập nhập tại Hệ thng thông tin điện tử quản lýPCGD-XMC; không kim tra, công nhận đối với các đơn vị chưa cập nhật số liệu trên Hệ thống.

5. Đ thúc đẩy việc duy trì cập nhật dữliệu, sử dụng số liệu và quản lý hệ thng thông tin, các vụ, cục liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tráchnhim c thể như sau:

5.1. Các Vụ: Giáo dục Trung học,Giáo dục Tiu học, Giáo dục Mm Non Giáo dục Thường xuyên:

- Quy định thống nhất biểu mẫu thu thập số liệu, chỉsố đánh giá.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đc các sởgiáo dục và đào tạo nhập số liệu, đưa hoạt động cập nhật, duy trì, khai thác dữ liệu vào nề nếp; khai thác CSDL PCGD-XMC phục vụcông tác quản lý PCGD-XMC.

- Phi hp với Vụ Kế hoạch- Tài chính trong triển khai, chính xác hóa số liệu và quản lý số liệuPCGD-XMC.

5.2. Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Quản lý dữ liệu, lưu giữ và cung cấp thông tin tổng hợp phục vụ quản lý, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; cùngcác vụ chuyên môn đôn đốc sở giáo dục và đàotạo nộp báo cáo và file dữ liệu,đưa vào cơ s dữ liệu PCGD-XMC của Bộ.

- Bố trí kinh phí để duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý PCGD- XMC hàng năm.

5.3. Cục Công nghệ thôngtin:

- H trợ kỹ thuật các đơn vị sử dụng hệ thống phần mềm.

- Cấp phát tài khoản đăng nhập hệ thống từ Trung ương đến địa phương, sao lưu cơ sở dữ liệu, bảo quản an toàn trong suốt thời gian vận hành.

Nhận đưcCông văn này đề nghị Ban chỉ đạo cấp tỉnhchỉ đạo các s giáo dục và đào tạo nghiêm túc thựchiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo từng nội dung và đơn vị vụ,cục đưc giao chỉ đo) trước ngày20/9/2014. Các vụ, cục nêu ở mục 5, theo chức năng nhiệm vụ, có trách nhiệm cụthể hóa vào các hoạt động chỉ đạo để triển khai thống nhất trên toàn quốc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Trưởng báo cáo);
- Các Thứ trưởng (đ phối hp);
-
Các vụ: GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX, Cục CNTT (để thực hiện).
-
Lưu: VT, VKHTC.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH BÁO CÁO PCGD-CMC

Tính đến ngày 13 tháng 8 năm 2014

Đính kèm Công văn số 4862/BGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2014

STT

Đơn vị

Số hộ gia đình

Báo cáo kế hoạch và kết quả triển khai PCGD-XMC (Công văn 901/BGDĐT-KHTC

Ghi chú

Thực tế

Đã nhập

Tỷ lệ (%)

Đã nộp

Chưa nộp

Vùng 1

1.528.810

1

Điện Biên

24.403

chưa nộp

2

Sơn La

48.764

chưa nộp

3

Lai Châu

74.662

đã nộp

4

Cao Bằng

0

chưa nộp

Chưa triển khai

5

Bắc Kạn

76.175

đã nộp

6

Hà Giang

145.882

đã nộp

7

Tuyên Quang

0

chưa nộp

Chưa triển khai

8

Lào Cai

139.790

chưa nộp

9

Yên Bái

176.569

chưa nộp

10

Quảng Ninh

165.580

chưa nộp

11

Lạng Sơn

151

chưa nộp

Chưa triển khai

12

Hòa Bình

185.834

đã nộp

13

Bắc Giang

402.934

đã nộp

14

Thái Nguyên

88.049

chưa nộp

15

Phú Thọ

17

đã nộp

Chưa triển khai

Vùng 2

862.117

1

Hải Dương

2

chưa nộp

Chưa triển khai

2

Hưng Yên

38

đã nộp

Chưa triển khai

3

Bắc Ninh

1

chưa nộp

Chưa triển khai

4

Vĩnh Phúc

236.026

đã nộp

5

Hà Nam

198

đã nộp

Chưa triển khai

6

Nam Định

78.198

đã nộp

7

Ninh Bình

238.925

đã nộp

8

Thái Bình

308.729

chưa nộp

Vùng 3

1.681.450

1

Thanh Hóa

222.844

đã nộp

2

Nghệ An

724.619

đã nộp

3

Hà Tĩnh

358.927

đã nộp

4

Quảng Bình

72.105

đã nộp

5

Quảng Trị

131.981

đã nộp

6

Thừa Thiên Huế

170.974

chưa nộp

Vùng 4

1.143.293

1

Quảng Nam

55.785

chưa nộp

3

Quảng Ngãi

9.686

đã nộp

4

Bình Định

84.341

đã nộp

5

Phú Yên

165

đã nộp

Chưa triển khai

6

Khánh Hòa

268.033

đã nộp

7

Gia Lai

34.689

chưa nộp

8

Kon Tum

67.719

chưa nộp

9

Đăk Lắc

379.059

chưa nộp

10

Đăk Nông

351

đã nộp

11

Lâm Đồng

243.465

đã nộp

Vùng 5

517.216

1

Đồng Nai

25.583

chưa nộp

2

Bình Phước

57.204

đã nộp

3

Bà Rịa - Vũng Tàu

55

đã nộp

Chưa triển khai

4

Bình Dương

59.231

đã nộp

5

Tây Ninh

188.456

đã nộp

6

Ninh Thuận

17.488

chưa nộp

7

Bình Thuận

169.199

đã nộp

chưa nộp

Vùng 6

1.088.669

1

Long An

303.055

đã nộp

2

Đồng Tháp

51

chưa nộp

Chưa triển khai

3

Tiền Giang

23

chưa nộp

Chưa triển khai

4

Bến Tre

367.351

đã nộp

5

An Giang

22

chưa nộp

Chưa triển khai

6

Vĩnh Long

162.399

đã nộp

7

Trà Vinh

42.173

chưa nộp

8

Hậu Giang

67.478

chưa nộp

9

Sóc Trăng

44

chưa nộp

Chưa triển khai

10

Kiên Giang

145.078

đã nộp

11

Bạc Liêu

53

đã nộp

Chưa triển khai

12

Cà Mau

942

chưa nộp

Vùng 7

698.800

1

Hà Nội

53.561

chưa nộp

2

Hải Phòng

201.740

đã nộp

3

Đà Nng

13.848

đã nộp

4

TP Hồ Chí Minh

200.165

chưa nộp

5

Cần Thơ

229.486

đã nộp

Tổng toàn quốc

0

7.520.355