BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4863/TCHQ-GSQL
V/v thẩm quyền cấp phép cho phương tiện vận tải tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập vì mục đích phi thương mại

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bình Phước

Ngày 22/4/2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 1746/TCHQ-GSQL về việc cấp phép cho phương tiện vận tải tạm nhập-tái xuất, tạmxuất-tái nhập vì mục đích phi thương mại, theo đó theo quy định tại Hiệp địnhvận tải đường bộ ký giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng giaCampuchia và Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vậntải thì cơ quan cấp giấy phép cho xe ô tô phi thương mại của Việt Nam gồm Tổngcục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải.

Ngày 31/8/2011, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước có công văn số 822/HQBP-NV báo cáo việc UBND tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục cấp phép cho phươngtiện vận tải phi thương mại của Campuchia, Lào và Việt Nam được tạm nhập-táixuất và tạm xuất-tái nhập qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cửa khẩu quốc gia HoàngDiệu và cửa khẩu phụ Tà Vạt (mặc dù cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu và cửa khẩuphụ Tà Vạt không nằm trong danh sách cửa khẩu phương tiện vận tải phi thươngmại được tạm nhập -tái xuất, tạm xuất - tái nhập theo quy định tại Điều 4 Thôngtư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải). Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Để tạo điều kiện cho Cục Hải quan tỉnh Bình Phước thựchiện đúng chức năng quản lý nhà nước về hải quan theo quy định của pháp luật,đề nghị UBND tỉnh Bình Phước hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ViệtNam và nước ngoài liên hệ với cơ quan có thẩm quyền quy định tại Thông tư số18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải để được cấp giấy phépliên vận cho các phương tiện vận tải phi thương mại theo đúng quy định về cửakhẩu được tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập.

2. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn chỉ đạo Cục Hải quantỉnh Bình Phước không thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tảiphi thương mại tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập không đúng cửa khẩu, giấyphép liên vận không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của phápluật.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý UBND tỉnh Bình Phướcnội dung trên và mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý UBND tỉnh.

Trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh