BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4863/TCHQ-KTTT
V/v thu thuế XK mặt hàng gỗ

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Doanh nghiệp Tư nhân Nam Mỹ
(11/2A Quang Trung F11 Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số đề ngày04/8/2009 của Doanh nghiệp Tư nhân Nam Mỹ về việc truy thu thuế mặt hàng gỗ đãcưa xẻ xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính ban hành về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi thì mặt hàng thuộc nhóm 44.07 có mức thuế suất thuế xuất khẩu 10%áp dụng đối với các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký vớicơ quan hải quan kể từ ngày 01/01/2009.

Tại Thông tư số 81/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tàichính ban hành về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ ghépthanh, loại có chiều dày từ 30mm trở xuống, chiều rộng từ 100mm trở xuống thuộcnhóm 44.07 quy định tại Danh mục sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu và Danh mục sửađổi Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có mức thuế suất thuế xuất khẩu 0% áp dụng đốivới các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từngày 29/4/2009.

Do vậy, các tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm 44.07doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 01/01/2009 đến trước ngày29/4/2009 phải chịu mức thuế suất thuế xuất khẩu là 10% (mười phần trăm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp Tư nhân Nam Mỹ đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc