BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------------
V/v: Phân loại hàng hóa
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2012
Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tổng hợp Hải Đăng
(Số 51, phố Đồng Nhân, phường Đồng Nhân, quận Hải Bà Trưng - Hà Nội)
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0169/CV-THHĐ ngày 06/09/2012 về việc áp mã hàng nhập khẩu đối với mặt hàng lõi (phin) lọc nhiên liệu (xăng, dầu) dùng cho xe ô tô các loại. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;
Mặt hàng: Bộ lọc dầu - Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87, thuộc mã số 8421.23.21
Mặt hàng: Lõi lọc của thiết bị lọc thuộc phân nhóm 8421.23, thuộc mã số 8421.99.20
Đề nghị Công ty căn cứ vào bản chất hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số hàng hóa theo đúng quy định của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi Công ty dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Hải quan thông báo và chuyển trả Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tổng hợp Hải Đăng biết và thực hiện ./.
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang