VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4864/VPCP-KTN
V/v phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của BộGiao thông vận tải (Công văn số 5704/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2014), ýkiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3597/BKHĐT-KCHTĐT ngày 10 tháng 6năm 2014), Bộ Xây dựng (Công văn số 1323/BXD-HĐXD ngày 13 tháng 6 năm 2014),Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 4200/NHNN-HTQT ngày 16 tháng 6 năm2014) về việc phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đườngVành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý Bộ Giaothông vận tải xem xét, phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộcđường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Giao thôngvận tải lưu ý các ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình triển khaicác bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thựchiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT,
V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ