BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4865/BKHĐT-KTĐN
V/v Phê duyệt Danh mục các dự án sử dụng khoản viện trợ do Chính phủ Nhà nước Cô-oét tài trợ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải tại công văn số 5137/VPCP-QHQT ngày 09/7/2014 của Văn phòng Chính phủvề việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng khoản viện trợ của Chính phủ nhà nước Cô-oét(gửi kèm theo), Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo:

Tại công văn số 148/VPCP-QHQT ngày 08/01/2014 củaVăn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo đồng ý về nguyêntắc việc sử dụng khoản viện trợ 03 triệu USD do Chính phủ nhà nước Cô-oét hỗtrợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả lũ lụt gây ra tại Miền Trung năm 2013nêu tại văn bản số 9866/BKHĐT-KTĐN ngày 09/12/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theođó, mỗi tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi được phân bổ 01 triệu USD. Tuy nhiên,theo thông báo của Bộ Ngoại giao, theo quy định của Chính phủ Cô-oét, tất cảcác khoản viện trợ của Cô-oét hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên taiđều được chiết khấu 10% để gửi cho các tổ chức hoặc các cơ quan quốc tế hoạtđộng trong lĩnh vực này. Do vậy, khoản viện trợ phía Cô-oét chuyển cho Bộ Ngoạigiao chỉ là 2,7 triệu USD (thay vì 3 triệu USD như thông báo ban đầu). Như vậy,số tiền hiện nay mỗi tỉnh được phân bổ chỉ là 900 nghìn USD.

Trên cơ sở danh mục dự án đề xuất của quý Ủy ban(Dự án xây dựng tuyến đường ĐT 360 - đoạn từ Dốc Truông Sỏi đến Ngã 3 Kim Sơn, huyệnHoài Ân, tỉnh Bình Định; Dự án Kè chống sói lở ven bờ biển khu vực xóm Rớ,phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Dự án Xây dựng cầu Trung Mỹ,xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành và Dự án Đường La Hà đi Nghĩa Thuận, xã Nghĩa Trung,huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi); căn cứ thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài trợquy định tại Điểm 2, Điều 14, Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chínhphủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốnvay ưu đãi của các nhà tài trợ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Ủy ban hoànchỉnh đề cương các dự án sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủnhà nước Cô-oét theo kinh phí thực tế được phân bổ nêu trên và thực hiện phêduyệt danh mục dự án theo thẩm quyền.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tính toánlượng vốn đối ứng cần thiết cho phần kinh phí viện trợ của Dự án “Kè chống sóilở ven bờ biển khu vực xóm Rớ, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa”, bảo đảmtính khả thi và phù hợp khả năng cân đối của ngân sách địa phương cho phần vốnđối ứng.

Sau khi phê duyệt dự án, đề nghị quý Ủy ban làmviệc với Bộ Ngoại giao để thực hiện thủ tục chuyển số tiền được phân bổ về ngânsách địa phương để triển khai thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin cảm ơn sự hợp tác của quýỦy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ NG;
- Vụ KTĐP<
- Lưu: VT, KTĐN.C8

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng