VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4868/VPCP-KGVX
V/v Phê duyệt Chương trình MTQG giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại công văn 4656/BKHĐT-TCTT ngày 27 tháng 6 năm 2012) về phê duyệt Chương trình mục tiêuquốc gia giai đoạn 2011-2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chủ trì, phối hợp vớicác bộ liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 12 Chương trình mục tiêuquốc gia giai đoạn 2012-2015 còn lại và việc sửa đổi cơ chế quản lý Chươngtrình mục tiêu quốc gia bảo đảm đúng quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2012 về việc xây dựng Kế hoạchphát triển kinh tế xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầutư từ ngân sách nhà nước 3 năm 2013-2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tưbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ