BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/BXD-VLXD
V/v: Thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 422/UBND-CNXD ngày 31/01/2013của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc “đề xuất lộ trình sử dụng vật liệu xây khôngnung (VLXKN) tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 v/v Phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xâykhông nung đến năm 2020, Bộ Xây dựng đã tổ chức công bố, phổ biến, chỉ đạotriển khai thực hiện Chương trình phát triển VLXKN trên phạm vi cả nước. Đồngthời Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành soát xét và xây dựng mới tiêuchuẩn cho các loại sản phẩm VLXKN; xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thi công vànghiệm thu cho khối xây sử dụng VLXKN nhẹ; xây dựng định mức kinh tế cho khốixây khi sử dụng VLXKN. Các Bộ ngành, địa phương đã rà soát, ban hành các Thôngtư hướng dẫn, các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với các dự án pháttriển VLXKN và quy định việc sử dụng VLXKN trong các công trình xây dựng. Nhưvậy về hành lang pháp lý cho việc sử dụng VLXKN cho tới nay cơ bản đã hoànthiện.

Hiện nay trên phạm vi cả nước đã có 13 nhà máy sản xuất gạchbê tông khí chưng áp, 17 nhà máy sản xuất bê tông bọt, khoảng 1000 dây chuyềnsản xuất gạch xi măng cốt liệu và một số chủng loại vật liệu không nung khác(tổng công suất thiết kế đạt gần 5,4 tỷ viên QTC). Các nhà máy sản xuất ra sảnphẩm có chất lượng ổn định, như vậy chúng ta bước đầu đã làm chủ được công nghệsản xuất VLXKN. Giá trị đầu tư cho dây chuyền sản xuất VLXKN loại xi măng cốtliệu không cao, thời gian đầu tư cho một dây chuyền sản xuất cũng không dài,nên trong thời gian vừa qua tốc độ đầu tư sản xuất gạch xi măng cốt liệu tăngnhanh, đến hết năm 2012 mục tiêu công suất đầu tư VLXKN đã đạt và vượt mục tiêucủa Chương trình 567.

Quảng Ngãi là tỉnh có nhu cầu tiêu thụ gạch xây ở mức trungbình, song tỉnh có nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất VLXKN phong phú (đámạt, cát sông, cát vàng…), rất thuận lợi cho việc phát triển VLXKN. Với các yếutố trên, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban ngành liên quan tăngcường khuyến khích động viên và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của tỉnh đầutư sản xuất VLXKN, tăng cường sử dụng VLXKN và hạn chế sản xuất, sử dụng gạchđất sét nung.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, sản lượng VLXKN sản xuấtcủa tỉnh chưa đạt được yêu cầu về khối lượng, Bộ Xây dựng thống nhất điều chỉnhlộ trình thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28/11/2012 (gọi tắt là Thôngtư số 09) tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi như sau:

1. Các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn Nhànước (theo quy định hiện hành), bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nungtheo lộ trình:

+ Tại các đô thị loại 3 trở lên phải sử dụng 100% vật liệuxây không nung kể từ năm 2014.

+ Tại các khu vực còn lại phải sử dụng tối thiểu 50% vậtliệu xây không nung kể từ năm 2014 đến hết năm 2015, sau năm 2015 phải sử dụng100%.

2. Các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên không phân biệtnguồn vốn, từ năm 2014 đến năm 2015 phải sử dụng tối thiểu 30% và sau năm 2015phải sử dụng tối thiểu 50% vật liệu xây không nung loại nhẹ trong tổng số vậtliệu xây (tính theo thể tích khối xây).

3. Các quy định khác thực hiện như Thông tư số 09.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc Thực hiện Thôngtư số 09 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam