BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 487/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng rượu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson.
(Đ/c: Lô 46, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 06/ERE-XNK ngày 8/1/2013 củaCông ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson đề nghị được làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ CảngHải Phòng về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Bắc Thăng Long (Cục Hải quan TPHà Nội) đối với nguyên liệu rượu để sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3 Điều18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, tiếp theocông văn số 3559/TCHQ-GSQL ngày 13/7/2012 của Tổng cục Hải quan thì trường hợpCông ty nhập khẩu nguyên liệu rượu để sang chiết, đóng chai và xuất sang thịtrường Trung Quốc là nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được thực hiện thủtục chuyển cửa khẩu về địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơsở sản xuất.

Công ty TNHH MTV Bia Rượu Eresson phải thực hiệnđúng các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam và quốc tế;việc nhập khẩu rượu phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CPngày 12/11/2012 của Chính phủ; việc ghi nhãn mác trên sản phẩm phải tuân thủcác quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ; về thủtục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và thủ tụcchuyển cửa khẩu phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày6/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV BiaRượu Eresson biết, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn,thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng;
- Cục Hải quan TP Hà Nội;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh