BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 487/XNK-TMQT
V/v chuyển đổi sang nhập khẩu hàng đã làm thủ tục tạm nhập

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư côngnghệ cao A.C

Trả lời công vănsố AC 06- 15/BCT ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệcao A.C về việc chuyển đổi loại hình từ tạm nhập, tái xuất sang nhập kinhdoanh, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề nghịcủa Công ty tại công văn số AC 02- 15/BYT ngày 24 tháng 02 năm 2015, Cục Xuấtnhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 158/XNK-TMQT ngày 06 tháng 3 năm 2015đồng ý cho Công ty được tạm nhập, tái xuất thiết bị y tế hãng Mediana, mới 100%để giới thiệu tại Việt Nam.

Trong trường hợpCông ty có nhu cầu chuyển loại hình tạm nhập để tái xuất sang nhập khẩu để sử dụng, phải thực hiện theo cơchế quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuhiện hành. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu.

Cục Xuất nhập khẩu- Bộ Công Thương thông báo để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TMQT,

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải