TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4870/CT-TTHT
V/v: Thuế thu nhập cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2014

Kính gửi:

VPĐD tại TP.HCM JA Consultancy Pte. Ltd
Địa chỉ: Tầng 2, số 8 Phùng Khắc Khoan, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0312799518

Trả lời văn bản ngày 06/6/2014 của Văn phòng vềthuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN:

“…

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuếnhư sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhậpphát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thunhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế làthu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.”

Căn cứ Khoản 7 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuếquy định khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài:

“a) Nguyên tắc khai thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoàithực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, riêng cá nhân cư trú có thu nhập từtiền lương, tiền công phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo quý.

b) Hồ sơ khai thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiềncông phát sinh tại nước ngoài khai thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN ban hành kèmtheo Thông tư này.

- Khi khai thuế đối với các khoản thu nhập phátsinh tại nước ngoài, cá nhân gửi kèm theo các chứng từ trả thu nhập ở nướcngoài, chứng từ chứng minh đã nộp thuế ở nước ngoài làm căn cứ để xác định thunhập và số thuế thu nhập cá nhân đã nộp ở nước ngoài được trừ. Trường hợp, theoquy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xácnhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấutrừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan chi trảthu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nướcngoài có xác nhận của người nộp thuế.

c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiềncông phát sinh tại nước ngoài khai thuế tại Cục Thuế trực tiếp quản lý nơi cánhân làm việc hoặc Cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạmtrú) (trường hợp cá nhân không làm việc tại Việt Nam).

…”

Trường hợp Văn phòng theo trình bày, có chuyên gia người nước ngoàiđược cử sang làm việc tại Văn phòng (là cá nhân cư trú tại Việt Nam),nhận tiền lương và các khoản khác do Công ty mẹ tại nướcngoài chi trả thì hàng quý nhân viên này có trách nhiệmkê khai, nộp thuế TNCN đối với khoản thu nhập này tại Việt Nam. Thủ tục kê khaithuế thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 7 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC Cáchtính thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền côngthực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Cuối năm nhân viên này tổng hợp thu nhập toàncầu để kê khai và quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Hồ sơ khai quyếttoán thực hiện theo hướng dẫn tại Tiết b.2.1 Khoản 2 Điều 16 Thông tư số156/2013/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo Văn phòng biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT2;
- Lưu: VT, TTHT
1783-149017/2014-ttq.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga