BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4870/TCT-CS
V/v: Chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời Công vănsố 5757/CT-THNVDT ngày 21/09/2010 của Cục thuế tỉnh Khánh Hoà về chính sách miễn,giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1Điều 108 Luật Đất đai năm 2003 quy định:

“Điều 108. Quyềnlựa chọn hình thức giao đất, thuê đất

1. Tổ chức kinhtế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinhdoanh….,sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản,làm muối được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuêđất”.

- Tại Điều 60Luật Đất đai năm 2003 quy định:

“Điều 60. Miễn,giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

... a) Sử dụngđất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư..”.

- Theo quy địnhtại điểm 32, Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì huyện Ninh Hoà thuộc tỉnh KhánhHoà thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

- Tại khoản 3Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sungmột số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ vềthu tiền sử dụng đất quy định:

“3. Sửa đổi, bổsung khoản 1 Điều 13 như sau:

... c) Được giảm20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

... Dự án đầutư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn”.

- Tại khoản 4Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sửdụng đất quy định:

“Không áp dụngmiễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giaođất có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thutiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh”.

Căn cứ các quyđịnh trên, trường hợp Công ty TM-DV-CBTB Thành Công (gọi tắt là Công ty ThànhCông) được Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà cho thuê 355.902,3 m2 đất (đất kinhdoanh 120.270 m2, đất rừng sinh thái 235.633,2 m2) để thực hiện dự án khu dulịch sinh thái Ba Hồ theo Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 26/11/2009. Công tyđã ký hợp đồng thuê đất đối với phần diện tích 120.270m2 đất kinh doanh. Nhưngcông ty chưa nộp tiền thuê đất và chưa được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất đốidiện tích đất kinh doanh, sau đó Công ty xin được lựa chọn hình thức giao đấtcó thu tiền sử dụng đất. Nếu công ty Thành Công được Uỷ ban nhân dân tỉnh chophép chuyển sang giao đất có thu tiền sử dụng đất tính từ ngày 26/11/2009 thìCông ty được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục thuế tỉnh khánh Hoà được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai