BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 4872/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco)
(Địa chỉ: KCN Biên Hoà 1, Thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời côngvăn số 10930/KT-PRO ngày 30/9/2010 và công văn số 10915/KT-PRO ngày 15/9/2010của Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc (Proconco) về chính sách thuếTNDN, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Về ưu đãithuế suất thuế TNDN:

Tại điểm 2Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định:“Doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mứcthuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế) theo quy định tại các văn bảnquy phạm pháp luật trước đây về thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc theo Giấy phépđầu tư hoặc Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp thì tiếp tục được hưởng cácmức ưu đãi này cho thời gian còn lại.”

Tại điểm 2.1Mục I Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quyđịnh: “2.1 Trong thời gian đang ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu doanhnghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phảihạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuât, kinh doanh được hưởng ưu đãithuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn, giảm thuế).”

Căn cứ theoquy định nêu trên, Công ty Cổ phần Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc đang đượcáp dụng mức thuế suất thuế TNDN 15% theo Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 178/GPĐC8 ngày 14/2/2001 đã cấp thì tiếp tục hưởng mức thuế suất ưu đãi chothời gian còn lại nếu thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và phải theodõi hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh được hưởng ưuđãi thuế TNDN. Trường hợp công ty có thêm hoạt động mua bán nguyên liệu và phụtùng thay thế với các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập của Công ty làhoạt động thương mại, do vậy thu nhập từ việc bán nguyên liệu và phụ tùng thaythế này của Công ty không được áp dụng thuế suất ưu đãi mà phải kê khai, nộpthuế TNDN theo quy định.

2. Về thủ tụcchuyển Chi nhánh hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc Công ty: Đề nghịCông ty nghiên cứu các quy định về “Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lậpvà đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đạidiện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp” tại Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trìnhtự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CPngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và làm việc với cơ quanliên quan đến vấn đề này để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuếtrả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục thuếđịa phương để được hướng dẫn cụ thể theo quy định ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC- TCT (2b);
- Lưu: VT, CS (4b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai