BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4877/BGTVT-TC
V/v: thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương;
- Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bộ GTVT nhận được văn bản số 6375/BTC-CST ngày21/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn mộtsố nội dung liên quan đến thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện,về vấn để này Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Về biểu mức thu tại Thông tư 197/2012/TT-BTC ;miễn phí đốivới xe cứu thương và xechuyên dùng phục vụ tang lễ; kỳ nộp phí; kê khai phí và trách nhiệm của đơn vịtổ chức quản lý, công tác thu, nộp phí:

Đề nghị Cục Đăng Kiểm Việt Nam căn cứ hướng dẫn củaBộ Tài chính tại văn bản 6375/BTC-CST để triển khai thực hiện vàchỉ đạo thực hiện.

2. Đối với xe nước ngoài tạm nhập lưu hành tại ViệtNam:

Giao Cục Đăng Kiểm Việt Nam phối hợp Quỹ bảo trì đường bộTW có văn bản yêu cầu các Sở GTVT tại các tỉnh biên giới, báo cáo tình hình triểnkhai thu phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô nước ngoài tạm nhập, lưu hành tạiViệt Nam; đồng thời thành lập đoàn, khảo sát một số tỉnh có lưu lượng lớn các xe ô tô thuộc dạng tạm nhập lưu hànhvào Việt Nam. Từ đó đề xuất phương án thu phí đối với các loại phương tiện nàycho phù hợp, báo cáo Bộ GTVT xem xét có văn bản gửi Bộ Tài chính theo thẩm quyền.

3. Đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, an ninh:

Hiện nay Quỹ bảo trì đường Bộ TW đang quản lý, thuphí đối với loại xe này, vì vậy đề nghị Quỹ nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản gửiBộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm soát chặtchẽ hơn đối với việc sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc".

4. Đối với xe ô tô không tham gia giao thông:

Giao Cục Đăng Kiểm Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời tổng hợp các đề nghị miễn giảm phíkhông thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 - Thông tư 197/2012/TT-BTC để đềxuất sửa đổi các quy định hiện hành của nhà nước hướngdẫn vấn đề này, báo cáo Bộ GTVT xem xét.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Gửi kèm theo văn bản số 6375/BTC-CSTngày 21/5/2013 của Bộ Tài chính.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam;
- Hiệp hội VT hàng hóa TP. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội vận tải Hàng hóa đường bộ Đà Nẵng;
- Hiệp hội vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng;
- Lưu VT, TC.(c)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường