BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4879/TCT-CS
V/v giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:Ông Bernard Poudevigne - Giám đốc Adetef Việt Nam

Trảlời thư ngày 08/11/2007 của Ông Bernard Poudevigne - Giám đốc Adetef Việt Namvề đề nghị xem xét lại cách tính lệ phí trước bạ xe ô tô, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

TạiĐiều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phítrước bạ: ''Giá tính lệ phí trước bạ là trị giá tài sản chịu lệ phí trước bạtheo giá thị trường trong nước tại thời điểm tính lệ phí trước bạ''.

Dođó, giá tính lệ phí trước bạ là giá đã bao gồm các loại thuế theo quy định;

Theohướng dẫn tại điểm 3.6 mục I phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trướcbạ: '' Đối với tài sản trước bạ là tài sản cũ đã qua sử dụng thì giá tính lệphí trước bạ là giá trị tài sản mới (100%) nhân (x) tỷ lệ (%) chất lượng cònlại của tài sản trước bạ như sau:

a)Giá trị tài sản mới (100%) xác định theo bảng giá tài sản tính lệ phí trước bạdo Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.

b)Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của tài sản trước bạ căn cứ vào thời gian sử dụngcòn lại của tài sản chịu lệ phí trước bạ và tổng thời hạn sử dụng của tài sảnđó theo nguyên tắc xác định tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản được hướng dẫntại điểm 2.3, khoản 2 mục này và được quy định cụ thể như sau:

*Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

-Tài sản mới: 100%.

-Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.

*Kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi:

-Thời gian sử dụng từ 1 đến 3 năm: 85%.

-Thời gian sử dụng trên 3 đến 6 năm: 75%.

-Thời gian sử dụng trên 6 đến 10 năm: 60%.

-Thời gian sử dụng trên 10 năm: 40%.

Thờigian sử dụng được xác định từ năm sản xuất (hoặc nhập khẩu) đến năm kê khai lệphí trước bạ”.

Vìvậy, trường hợp xe ô tô của Ông là tài sản đã qua sử dụng thì giá tính lệ phítrước bạ do cơ quan Thuế xác định khi Ông kê khai nộp lệ phí trước bạ được thựchiện theo quy định trên.

Tổngcục Thuế xin trả lời để Ông được rõ. Nếu có vướng mắc, đề nghị Ông liên hệ vớiCục Thuế thành phố Hà Nội để được giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Các Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương