UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNGDỊCH BỆNH COVID-19-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 488/BCĐ-PCD
V/v hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm trong các doanh nghiệp và xét nghiệm COVID-19

Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Thực hiện Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở lao động;

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Trước khi hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết các doanh nghiệp phải tự chấm điểm Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở lao động được ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 16/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; nếu đủ điều kiện thì được hoạt động và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình (chm đim đi với từng phân xưởng, dây chuyền, khu vực sản xuất,...).

2. Xét nghiệm COVID cho công nhân:

- Các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp (KCN) tại Cẩm Giàng bắt buộc xét nghiệm cho tất cả người làm việc trong doanh nghiệp, phải có kết quả âm tính mới cho đi làm việc.

- Các doanh nghiệp ở các KCN còn lại cũng phải xét nghiệm 100% cho người làm việc, trong khi chờ xét nghiệm, các doanh nghiệp vẫn được sản xuất trên cơ sở tự đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm đ quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định cho sản xuất của mình; khuyến khích tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức xét nghiệm cho tất cả những người làm việc tại doanh nghiệp.

- Kinh phí xét nghiệm ở tất cả các doanh nghiệp do chủ doanh nghiệp tự chi trả.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm cho công nhân và người lao động trong các KCN theo Kế hoạch số 500/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 198/KHLN-YT-BQL ngày 13/02/2021 của Liên ngành Y tế - BQL Các KCN. Việc trả kết quả phải hoàn thành sớm nhất có th, trước mắt ưu tiên xét nghiệm toàn bộ các KCN của Cẩm Giàng, Đại An, An Phát...

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiêm túc trin khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:-Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Lưu: VT, NVY.

TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÓ TRƯỞNG BAN
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Phạm Mạnh Cường