TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 488/TCHQ-KTTT
V/v: Xin giải tỏa cưỡng chế và giãn thời gian nộp thuế truy thu

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tây Ninh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 25/CV-XNK ngày 16/01/2006 của Công ty TNHH J&D VINAKO về việc xin xem xét giải tỏa cưỡng chế và giãn thời gian nộp thuế truy thu theo quyết định 03/QĐ-CHQTN ngày 24/8/2005 của Cục Hải quan Tây Ninh. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Để có cơ sở xem xét, giải quyết theo đề nghị của Công ty TNHH J&D VINAKO, ngày 25/1/2006 Tổng cục Hải quan đã có fax số 05 yêu cầu Cục Hải quan Tây Ninh báo cáo cụ thể về Tổng cục Hải quan trước ngày 16/2/2006.

2) Trường hợp Công tư TNHH J&D VINAKO chuyên nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu thì tạm thời chưa thực hiện cưỡng chế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh biết và khẩn trương thực hiện fax số 05 ngày 25/1/2006 của Tổng cục.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An